شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۶/۰۷/۱۴۰۱
Saturday، 27th September 2014
9:29 pm

تاملی بریادداشت اصلاح طلبانه

نویسنده ی مقاله
ابراهیم ذبیحی

مطلب حاضرتاملی است بر دوقلم یادداشت دوستانی که هرکدام مضامین ومصداقهای خاص خودرادارد. ازدیدخواننده این یادداشتها به انگاره هایی برخواهیم خورد که جادارد با تامل بیشتری به واکاوی آن پرداخته شود:

_ فضای سیاسی غالب درجوامع توسعه یافته ی امروزی ازگذشته های نه چندان دور با دوطیف چپ وراست تداعی میشد البته نه آن چپی که قصدستیز با جامعه حاکمیتی خودراداشت ونه آن راستی که تماما”درپی تحسین وتمجیدبود ( البته تاکیدمیشود جوامع توسعه یافته). اعتراض و انتقاد ومباحثه همراه با تعامل ومدارابا نگاه مصلحت اندیشانه شایدبهترین مفهومی باشدکه در جوامع توسعه یافته ازدوجناح چپ وراست تداعی خواهدشد.که خروجی امروزی جامعه سیاسی ما ازدوجناح مذکور ازچپ اصلاح طلبی وازراست اصولگرایی است. که درتقابل باهمدیگر وبرای رقابت در صدر حاکمیت دستگاههای نظارتی واجرایی خودنمایی میکنند .

– تعریف اصلاح طلبی باواژه ومفهوم ذاتی خود نه تنها قصد تخریب و نزاع نداشته بلکه اصلاح درهمه زمانها ومکانها و برای تمام جوامع بشری همراه با دانایی واخلاق را ساری و جاری می داندو چه بسا اگرتمامی احزاب وگروهها بادیداصلاح به اموروقوانین وسازوکارهای اجتماعی واقتصادی وفرهنگی می نگریستندند امروزه شاهد تقابل مفاهیم ستیزو تخریب با مفهوم اصلاح نبودیم . اصلاح طلبی اگربه عنوان منش وروشی قلمداد شود که ریشه دراخلاق سیاسی و تعاملات اجتماعی دارد بنظر انگاره ای مثبت وقابل قبولی برای تمامی آحادجامعه خواهد بود. اینکه کدام طیف یا کدام فرد می تواند در آن چارچوب قلمداد شود معیار وترازوی مشخصی برای سنجش آن موجود نبوده ونخواهد بود. واین به منزله آن نیست که گروهی یا افرادی با تفکر مذکور فاقدآن رویه باشند. به عبارتی دیگر اگرمعیاراندازه گیری مشخصی نداشته باشد دلیل برعدم وجود آن تفکرنیست وقضاوت مردمان خاص وعام تنهادلیل برچسب تفکرسیاسی خواهدبود. _تفاسیرسیاسی به این معناکه من به هربهانه ای بایددرحاکمیت موجود باشم ویا ابرازوجود بنمایم تا شناخته شوم ویا باری به هرجهت موافق وهمسو باجریان قدرت باشم ویا چون یادداشت سیاسی خواهم نوشت پس من فردسیاسی هستم نه تنها کمکی به توسعه سیاسی نخاهدکرد بلکه معنایی جز ژست روشنفکری به خود گرفتن نخواهدداشت. اگرچه اکثر تفاسیرامروزی ما ازاقتصادخرد گرفته تا تحلیلهای بین المللی رنگ وبوی سیاسی بخود گرفته وبه نوعی دوست داریم تحلیل گرباشیم تا آموزش پذیر متاسفانه به گونه ای ستیزه جویانه باهمدیگر در ارتباطیم که خودازآن غافلیم.

_روزگاری یادگرفته بودیم وباقلم خطاطی بایدمی نوشتیم که1 اما به راستی2 که امیدواریم این مطلب اظهاربی ادبی به ساحت دوستانی نباشد که نگارنده یادداشت بوده اند.

_همگان به خوبی واقفیم که بهای افرادی که تابع تفکرسیاسی خاصی بوده حال چه چپ وچه راست وبابت همان تفکر ثابت قدم بوده ونسبت به آن هزینه های شخصیتی واجتماعی پرداخت نموده اند بسی بالاترازافرادیست که همسوباجریان قدرت تفکرات متغیردارند. اگرمنظرجریانات سیاسی ازاخلاق – انتقاد – مداراوتفکربرنامه نگر به ستیز- تخریب – قهر و بی برنامگی تبدیل شود چاره ای جزآن نیست که به آن افرادبگوییم که شمافقط ژست سیاسی به خودگرفته ایدوبه واقع سهمی از تحلیل سیاسی را به بیراهه رفته اید.

_ازلحاظ نگرش قومی به مباحث سیاسی میزان توسعه وتحلیل سیاسی ارتباط مستقیمی بامیزان سوادافرادجامعه دارد.واز آنجاکه ازلحاظ بیسوادی مناطق کردنشین دررتبه های دوم وسوم قراردارند بنابراین نبایدانتظارتحلیل سیاسی بالایی ازجامعه داشت وازآنجاکه فقر وثروت ومیزان توسعه هم بامیزان باسوادی افرادارتباط مستقیمی دارد به دلیل فقر وعدم توسعه یافتگی میزان سرخوردگی ودلزدگی افرادجامعه ازنزاعهای سیاسی بسیاربیشترخواهد بود. لذاباتوجه به مقوله مذکور شایدبه جرات بتوان گفت که تفکر اصلاح طلبانه حاکم برمناطق کردنشین آنهم نه بواسطه اعتراض به موضوع گفته شده بلکه بدلیل نگرش پاک وخالصانه مردم این دیار نسبت به عدم خشونت ودوری ازنزاعهای سیاسی است. این مردم اگربیشترین آرای اصلاح طلبی دارند بدلیل همان نگرشی است که ازگذشته ها درذات آنان نهفته است واگریک گروه سیاسی درهنگام انتخابات خواهان مشارکت حداکثری است بایستی بپذیریم که این همان ذهن مثبت واصلاح گرایانه توده ای است که خسته ازنزاعهای سیاسی به امید فردایی بهتر برای خود وآیندگانشان هستند. وبه یقین اصلاح طلب واقعی منتی برمردم نخواهد نهاد . بگذارید صادقانه بگویم اگر معنا ومفهوم ما ازتعاملات سیاسی فقط وفقط انتخاب گزینه های مدیریتی است وچاره ی برون رفت از بحرانهای موجود درجامعه راانتخاب اشخاص درچارچوب تفکرخاص گروهی قلمدادنماییم بدانیم که مغفول مانده ایم ازاینکه بجای نزاع وتخریب وسهم خواهی به دنبال تعامل ومدارا وتدوین برنامه های مدون شهری بااستفاده ازنخبگان وسرمایه داران بومیی باشیم که هرمدیری رابا ارایه برنامه ای منسجم وادار به تفکرخدمتی نماید. هرچندهمسویی حزبی وگروهی – مدیریت بادرصدخطای کمتری انتخاب خواهدکرد اماازآنجاکه هنوز گروههای سیاسی فاقدچارچوب حزبی مشخصی بوده ومعیارقضاوت- تفکرات وهزینه های اجتماعی وفردی آنان است بکوشیم با احترام به تمامی افرادی که درتفکرو مواضع سیاسی خود ثابت قدم بوده ومتغیرهای سیاسی مانع ازفراغت ازآن تفکر نشده باوحدت وهمدلی بیشتری نسبت به قبل در توسعه هرچندناچیز مکانمان سهمی ایفانماییم .

_ نقص وایرادوانتقادهمیشه بوده وخواهدبود وتخریب آنهم نه با مصداقی مستدل ومنطقی بلکه با هجمه ونزاعی بی مدرک ولفاظ گونه نه تنها گره ای از بحران باز نخواهد کرد بلکه وجهه ای نادرست ازفضای سیاسی دوستانه ترسیم خواهدکرد. واین کمک به افرادیست که ادامه این نزاعهای خودی را به توسعه یافتگی ترجیح میدهند. لذا اگر درحال حاضر حال وهوای سیاسی وموازنه قدرت بیشتر اصلاح طلبی است واگرافرادی با بینش خود نسبت به سوابق موجود درگذشته نسبت به چینش برخی از مدیران مخالفند نه تنها هجمه لفظی کمکی به آن نمی کند بلکه شاید به دلیل شرایط خاص اجتماعی وسیاسی حاکم برشهرمان موضوع بزرگ نمایی شده ومنطق واستدلال جای خودرا به تهمت وافترا بدهد. اگرچه برخی مواقع در سطح کلان اخلاق سیاسی مانع توسعه یافتگی است اما دراین سطوح رعایت ادب ونزاکت مدنی بالاترین وجهه سیاسی است که یک گروه ویایک فرد می تواند داشته باشد. اگراصلاح طلبی واژه ای فرهنگی وادامه دار درتمامی زمانها است عیب طلبی واژه ای نامانوس بااخلاق انسانی بوده وگسترش دادن آن باعث تشدید بحران وآلوده تر شدن فضای فرهنگی خواهد شد.

_ ودر نهایت بااحترام به تمامی افراد وگروهها وباکسب اجازه ازتمامی نخبگان وروشنفکران امیدوارم این جملات بنده حقیررا به دیده منت نگریسته وبا وحدت_ گفتگو ومدارا وجهه دیگری به فضای فرهنگی حاکم بر مکانمان قراردهیم که نه تنها فضای انتقادرا مسدود ننماید بلکه باپذیرش نقص همگانی وانسانی و با انتقادی دلسوزانه و انسجامی آگاهانه وایجاد فضایی مثبت ونخبه پرور وتدوین وارایه برنامه گروهی مدون به امید فردایی بهتربیندیشیم. باشدکه درتبیین هرچه بیشترافکارسیاسی ازاین تریبون بادید وسیعتری بپردازیم.

 1. ادب آداب دارد []
 2. موضع سیاسی آداب دارد []
کد خبر: 10668
  مطالب مرتبط:


نظرات:

 1. ﺳﻼﻡ

  ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺉ ﻣﺪﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
  ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻣﺪﻭﻥ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺁﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ؟

 2. میگم این ابوبکر با ابوبکر بغدادی نسبتی و با شارنیوز نیز قرابتی ندارد خبر داشته باشید؟

 3. به خواخوشبو بیلایه ن بو ده سخوش کاکی برا. دیاره دلسوزی گه له که تی نه وه ک ئه وانه ی که شاخ ئه وه شینن!

 4. دوستان همه بیان اینجا منتظر باشیم دو گروه سیاسی معترض به هم برنامه های مدون خود را کتبا به نمایش عموم بگذارند. …..

 5. بله آقای ذبیحی

 6. خوب بود، بجای نزاع و دعوای بی فایده ، قلم ها در راستای رفع مشکلات و نابسامانی‌های مختلف بکار رود