شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۵/۰۷/۱۴۰۱
Tuesday، 9th December 2008
2:37 pm

غار کرفتو

کد خبر: 1319


نظر:

  1. ده سخوشی ئه وکاره جوانه تان لی ئه که م هیوادارم خوای دلوقان پاداشتان باتو زمانم ناتوانی جوانتر له کاک هه ژانی بابامیری وه سفی ئه وهونه رمه نده به رزه وکاره پیروزه که ی ئیوه بکات