شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۹/۰۵/۱۴۰۱
سه‌شنبه، 14th آوریل 2015
11:03 ب.ظ

تنگ نظری

نویسنده ی مقاله
محمد صدیقی

تنگ نظری از بدترین آفت هایی است که مصیبتهای عظیم و خصومت های بسیار ی بر بشر تحمیل کرده است .تنگ نظری نوعی دگماتیسم و در حقیقت دشمن اولیه انسان می باشد که بشریت را در خصومت و تضاد پایان نا پذیر قرار میدهد .انسان تنگ نظر بعد از موفقیت یک فرد در زمینه ای خاص، او را سلاخی می کند ،اینان شمشیر رو از رو می بندند و نگاهشان خصمانه و کینه توزانه و مغرضانه است .

به علت کینه دار بودن ،این گونه افراد به معیارهای اخلاقی پای بند نیستند .شنیدن عقیده دیگران که خود یک هنر است،برایشان سخت و غیر قابل قبول است .انسان تنگ نظر موجودی است عقده ای که با مذمت و مفتضح کردن دیگران به خود آرامش می بخشد. تنگ نظران بدخواهان مردمند و این صفت زشتی است چون افرادی که مدتها زحمت کشیده و آبرویی برای خود کسب کرده اند و یا صاحب شخصیتی و مقام معنوی می شوند حیثیت او را می جوند و این زشت ترین کردار است.

افراد کوته بین گذشته خود را به یاد نمی آورند .بنا براین تنگ نظران بیماران روحی هستند که راهی برای نجات آنها باید جست .گفتیم افراد کینه توز و تنگ نظر بیماران قلبی هستند که آرامش را از فرد و جامعه سلب می کنند .خود کینه نوعی بغض و دشمنی است که در درون بشکل ثابت و پایدار شکل می گیرد و در حقیقت در تمام دل و جان شخص ریشه دوانده و او را اسیر چنگال خود می کند به گونه ای که هیچگونه حرکت و تحرک و واکنش مثبت نسبت به چیزی که از آن کینه در دل دارد ،بروز نمی دهد .و این نوعی دشمنی و تنفر و بیزاری درونی است که نهان کاری و پایداری در آن ،مولفه اصلی است.

کینه از بیماریهایی است که انسانیت انسان را از بین می برد ،مانع رشد معنوی آدمی می شود و نیروی جسمی او را می کاهد و به تحلیل می برد.انسان کینه توز یا کینه ورز در قلبش دشمنی ها و بد بینی ها رو انباشته است ،کوچکترین خطا را از دیگری می بیند ،کینه او را به دل می گیرد و تا آخر عمر مایه ناراحتی روح و روان و بیماری تن خود را فراهم می کند و اگر فرصتی دست دهد ،دشمنی خود را ابراز می نماید و به هر طریق ضربه خود را می زند .البته انسان کینه ورز بی جهت برای خود دشمن می سازد و می تراشد و هر کسی را خصم خود می پنداردو از این جهت بیشتر به خودش آسیب می زند تا به دیگران .اشخاص تنگ نظر و کینه توز به لحاظ ایمان هم سست هستند و گرفتار حب و بغض شخصی می باشند. بنا براین تنگ نظری و کینه توزی ،زنجیری است که دلهای بیمار دلان را در زنجیر و بند کرده است و اینگونه افراد بطور کلی آستانه تحملشان بسیار کم است و چنین افرادی خشونتشان روز بروز به صورت تصاعدی بالا می گیرد و دامنه اش گسترده تر می شود و در نهایت اگر کنترل نشود کینه شتری بی پایان و ژرف در او حاصل می گرددکه در این حالت به عامل خطرناکی تبدیل میشود و بمانند خزه بر همه وجود انسان چنگ می اندازد و او را چون پیچک در بر می گیرد و به غل و زنجیر می کشد و اجازه تنفس به او نمی دهد تا در بد خواهی هایش دست و پا زند و خود و دیگران را به بد بختی سوق دهد ،از این رو پیچک وقتی جان مهمان خویش را گرفت خود به فقر غذایی خواهد مرد .و این است بزرگان و علما در این زمینه پیشنهاد کرده اند :از دوستی با بخیل و تنگ نظر پرهیز کنید زیرا بخیل دور  را نزدیک و نزدیک را دور جلوه میدهد و اینا ن در روند جامعه اخلال ایجاد می کنند .

    زمستان1393

 

کد خبر: 13588