شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۴/۱۴۰۱
دوشنبه، 25th می 2015
12:37 ق.ظ
درباره طرح الحاق 295 هکتار به سقز

هنوز چیزی به محدوده شهر الحاق نشده است

نویسنده ی مقاله
سردار دوغی-عضو شورای شهر

مطابق با قانون حدود اختیارات و وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ـ مصوب سال 1351 ـ تصویب طرحهای جامع شهری، بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست های کلی شهرسازی برای طرح در هیت وزیران،اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح جامع شهری که شامل منطقه بندی،نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق مسکونی، فضای سبز، اداری ،تاسیسات عمومی،تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی و سایر نیازمندیهای عمومی از جمله وظایف شورای عالی معماری و شهرسازی است.

اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از: 1. وزیر مسکن و شهرسازی 2. وزیرکشور 3. وزیر صنایع 4. وزیرفرهنگ آموزش عالی 5. وزیر ارشاد اسلامی 6. وزیر نیرو 7. وزیرکشاورزی 8. وزیر دفاع و پشتیبانی 9. وزیر جهاد سازندگی 10. رئیس سازمان برنامه و بودجه 11. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 12. وزیر راه و ترابری 

یک نفر از اعضای کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورایعالی شهرسازی و معماری شرکت خواهد کرد. (با ادغام برخی از وزارتخانه ها تعداد اعضا تعدیل و تقلیل یافته است.)

مطابق با تبصره یک ذیل ماده 3 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری : در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار و شورای شهرستان و شورای شهر و شهردار و کارشناسان ذییصلاحیت کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بعداز شورای عالی شهرسازی و معماری کمیسیون ماده پنج این قانون نقش اساسی و مهمی در ایجاد قواعد و مقررات شهرسازی و نتیجتا” تاثیر گذار در حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر دارد.در این قانون علاوه بر اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در مود مسایل شهرسازی معرفی شده است کمیسیون ماده 5 نیز به عنوان مرجعی پایین تر از شورای عالی ش.م جهت تهیه و تدوین طرحهایی جزِیی تر که به طرحهای تفصیلی معروفند تعیین شده است.

کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری:

بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بوسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح و عضویت نماینده وزارت کشاورزی انجام می شود. 

یکی دیگر از مراجعی که با عنایت به قوانین مصوب فعلی می تواند با استفاده از اختیارات  قانونی خود حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر را تحت تاثیر تصمیمات خود قرار دهد شورای شهر است.آن قسمت از نقشه های تفضیلی که بتصویب شورای شهر برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود . تغییرات نقشه های تفضیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید بتایید شورای عالی شهرسازی برسد. 

مطابق با تبصره 3 و 4 ذیل ماده 101 قانون شهرداریها:تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربـع کـه دارای سـند شـشدانگ اسـت شـهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیـست و پـنج درصـد (25%)وبـرای تـأمین اراضـی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطـابق بـا طـرح جـامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیـست و پـنج درصـد از باقیمانده اراضی رادریافت مـینمایـد. شـهرداری مجـاز اسـت بـا توافـق مالـک قدرالـسهم مـذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تبصره4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) ومعابرو شوارع عمـومی و اراضـی خـدماتی کـه در اثـر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری اسـت و شـهرداری در قبـال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. 

به استناد تفاسیر قانونی فوق ،در خصوص الحاق 295 هکتار از زمین های اطراف شهر سقز  به محدوده  (صرفنظر از دلایل و توجیهات فنی ضرورت یا عدم ضرورت طرح همه این الحاق ها و گسترش افقی شهر در این حد چشمگیر،که در گذشته اتفاق افتاده است ) موارد زیر باید مدنظر شهروندان قرار گیرد.

1ـطرح الحاق 295 هکتار به محدوده شهر هنوز به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری نرسیده است.

2ـ پس از تصویب نهای طرح الحاق به محدوده شهر،توسط دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی الحاق این اراضی به صورت رسمی ابلاغ خواهد گردید.

3ـ مالکین این اراضی (تعاونیها و اشخاص حقوقی)باید مطابق با کاربریهای تعریف شده برای این 295 هکتار متناسب با طرح جامع و تفضیلی اقدام به تهیه طرحهای تفکیکی مناسب و مورد قبول کمیسیون ماده 5 نمایند  و مطابق با تبصره 3 ذیل ماده 101 قانون شهرداریها با لحاض سرانه فضاهای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهری در اثر تفکیک و افراز زمینهای خود، تا سقف 25 درصد از باقیمانده ،اقدام به تهیه موافقتنامه با شهرداری بنمایند.لذا تفکیکهای نا مناسب قبلی و غیر منطبق بر ضوابط طرح تفضیلی و ماده 101 قانون شهرداریهای ایشان دستخوش تغییر و تحول اساسی خواهد گشت.

4ـ هرگونه خرید و فروش کنونی زمین های مربوط به تعاونیهای موجود تا قبل از انعقاد توافقنامه باشهرداری و پرداخت حقوقات قانونی ناشی از  تفکیک و همچنین تصویب طرحهای تفکیکی این تعاونیها توسط کمیسیون ماده 5  ،تبعات و مشکلات بعدی برای خریداران و هییت مدیره این تعاونی ها به همراه خواهد داشت.

5ـ خرید و فروش باقیمانده 295 هکتار الحاقی در بازار زمین و مسکن شهر سقز که تعلق به اشخاص حقیقی دارد (غیر از املاک تعاونی ها)، موجب مترتب شدن این سوال به ذهن است که: با وجود عدم اعلان رسمی و ابلاغ قانونی توسط دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ،رانت خبری و اطلاع از چیستی و چگونگی این زمینها و کاربریهای مصوب انها از کجا حاصل شده است.؟یقینا در این بازار بی قید  و بند خرید و فروش کنونی عده ایی مغبون خواهند شد.

نمونه‌ای از مصوبه‌های گذشته طرح جامع شهر سقز -مصوبه سال 1386

استاندار محترم کردستان

موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر سقز

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/9/1386 طرح جامع شهر سقز را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 11/9/1385 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

1ـ افق طرح به 1395 افزایش می‌یابد.

2ـ در مورد ورود روستای قوخ به محدوده شهر براساس قانون تعاریف ….عمل شود.

3ـ نصاب تفکیک قطعات در ضوابط و مقررات به 200 مترمربع اصلاح شود.

4ـ در مورد اراضی موردنظر وزارت جهاد کشاورزی مقرر گردید طی بازدیدی توسط نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی کنترل شده و در صورتی که کاربری در وضع موجود کشاورزی باشد، کاربری آنها در طرح به کشاورزی تغییر یابد.

که در این خصوص بازدید مذکور انجام گرفته و لازم است نتیجه (طبق کروکی پیوست) در نقشه کاربری پیشنهادی اراضی لحاظ گردد.

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه شهرسازی و معماری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امیداست که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌هی ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سقز بیش از پیش فراهم گردد.

این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح  (1393) معادل 178150 نفر در محدوده‌ای به وسعت 31/1514 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 117 نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 455 نفر در هکتار) تهیه شده است.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

 

نوع :

تصویب نامه

شماره انتشار :

18484

تاریخ تصویب :

1386/9/19

تاریخ ابلاغ :

 

دستگاه اجرایی :

شورای شهرسازی و معماری استان كردستان

موضوع :

 

 

 

 

کد خبر: 14208


۲۲ دیدگاه

 • مامه خه مه
  مامه خه مه: 5-25-2015 . 2:11 ق.ظ :

  هه ر بژی پیاوی راستگؤ

  پاسخ دهید

  • لقمان حسینی
   لقمان حسینی: 5-25-2015 . 12:50 ب.ظ :

   سلام جناب دوغي
   از اطلاع رساني تان قدر داني مي كنم ايكاش زودتر اين مطلب را مي نوشتيد هنگامی کە تمام سطح شهر پر از پلاکارد تشکر و قدر دانی از کاری انجام نشدە برای نمایندە ی سقز شدە بود .و همچنین بە احتمال زیاد خیلی ها باخرید زمین با توجە بە خبر،
   متضرر شده اند و خيلي ها هم قطعا سود فراوان كرده اند.

   پاسخ دهید

   • ن.م
    ن.م: 5-25-2015 . 12:59 ب.ظ :

    درودبرشما
    درواقع اگرهمه مسولین قبل از اعلام هرنوع طرح وبرنامه ای کلیات را برای افکار عمومی تشریح می کردند دیگر مشکلی پیدا نمی کردیم با اعلام مطلب الحاق 295 هکتار زمین به حریم شهر معاملاتی کاذب ازطرف افراد سودجو ایجاد ودرپایان تنها کسانی متضررمیگردند که همچنان درعالم خوش باوری به سر می برند

    پاسخ دهید

    • آزاد
     آزاد: 5-25-2015 . 2:26 ب.ظ :

     با تشکر وسپاس فراوان خدمت مهندس دوغی برای شفاف سازی واطلاع رسانی دراین زمینه. باشد که دیگر عزیزان ومسولین شهری برای جلوگیری از تضییع حق مردم و سوءاستفاده برخی سودجویان درراستای اطلاع رسانی تلاش نمایند. دست مریزاد جناب آقای دوغی

     پاسخ دهید

     • كريمي
      كريمي: 5-25-2015 . 4:23 ب.ظ :

      دوباره ده س خوش . به لام دوبه ره كي نابي .له گه ل فه رمايشي كسايه تيه كاني تر (نوينه ر) يه ك ناگريت.

      پاسخ دهید

      • شهروند
       شهروند: 5-25-2015 . 9:05 ب.ظ :

       آقای دوغی باید به شرافت شما تبریک گفت. ولی حواستان باشد عده ای از قبل این 295 هکتار در حال نان خوردن هستند .به یقین از طرف آنها مورد تاخت و تاز قرار خواهید گرفت.
       به هر حال لازمه شرافت راستگوییست .موفق باشید.

       پاسخ دهید

       • معلم
        معلم: 5-25-2015 . 10:32 ب.ظ :

        سلام و سپاس به خاطر تشربح صادقانه و عالمانه و دانشگاهی شما ازتوصیف واقعیت ها

        پاسخ دهید

        • سلێمان عه‌بدی
         سلێمان عه‌بدی: 5-25-2015 . 11:17 ب.ظ :

         وێڕای ده‌ستخۆشی له‌ ڕوون کردنه‌وه‌که‌ی کاک سه‌ردار،برای به‌ڕێز هه‌روه‌ک خۆتان ئاماژه‌تان پێداوه‌ ڕاگه‌یاندنی ئه‌و هه‌واڵه‌ پێش ئه‌وه‌ی له‌ ڕوانگه‌ی به‌رژه‌وه‌ندی خه‌ڵکه‌وه‌ بێت له‌ ڕوانگه‌ی قازانجی تاقمێک بونگادار و ده‌ڵاڵ و هه‌روه‌ها هات و هاوار به‌ مه‌رامی بانگه‌شه‌ بۆ هه‌ڵبژاردنی خولی داهاتووی مه‌جلیسه‌ .ئه‌گه‌ر به‌ پێوانه‌ی نووسراوه‌و بانگه‌شه‌کانی ناو به‌نێره‌کانی ناو شار هه‌ڵسه‌نگاندن بۆ کێشه‌ی خه‌ڵکی سه‌قز بکه‌ین،ده‌بێ بڵه‌ین سه‌قز پاریسه‌و و هیچ کێشه‌یێکی نییه‌!!!مه‌خابن به‌رپرسان تا ئه‌و ڕاده‌ له‌ چاره‌سه‌ر کردنی کێشه‌کان نزیک ده‌بنه‌وه‌ که‌ به‌دواداچوونه‌کانیان نه‌بێته‌ هۆی دڵ ئێشانی باڵا ده‌ستسه‌کان.باڵا ده‌سته‌کانیش به‌ درێژایی ئه‌م ده‌یان ساڵه‌ دیاره‌ چه‌نێ له‌ بیری چاره‌سه‌ر کردنی ئه‌و کێشانه‌دان.

         پاسخ دهید

         • کامله
          کامله: 5-26-2015 . 7:45 ق.ظ :

          زور به جی یه.
          هه ر چه ن ئه بوایی زووتر به خه لکیتان را گه یاندایی
          سه ر که و توو بی

          پاسخ دهید

          • ناشناس
           ناشناس: 5-26-2015 . 12:20 ب.ظ :

           سلام بر این پیاو راستگو (به قول کامنت مامه خه مه) ولی دوست عزیز بنده نه طرفدار آقای نماینده هستم و نه طرفدار هیچ فرد و گروه خاصی میخام عرض کنم که اقای دوغی مورد فنی و اختصاصی را بیان نکرده اند فقط در ارتباط با سیکل الحاق زمین های شهری به محدوده شهرها و بتبع تهیه طرح های تفصیلی و نحوه ابلاغ ان با توجه به عضویت در شورای اسلامی شهر نکاتی را بیان نموده اند که این نه نافی اقدامات انجام شده است و نه موردی را باین فرموده اند که دیگران غیر از آن را گفته باشند

           پاسخ دهید

           • زاهد عزیزیان
            زاهد عزیزیان: 5-27-2015 . 11:04 ق.ظ :

            با سلام و تشکر از عزیزانی که اینچنین شفاف سازی میکنند

            پاسخ دهید

            • ماجد
             ماجد: 5-27-2015 . 10:50 ب.ظ :

             جناب آقای مهندس دوغی از صداقت ،صراحت وشفاف سازی شما متشکریم.کار شما هم به لحاظ روشن کردن افکار عمومی در مورد این زمینها وهم به لحاظ کمک به مردم برای جلوگیری ازتضییع حقوقشان توسط دلالان وفرصت طلبان زمین خوار و….. ارزشمند وجای بسی تقدیر دارد. دست مریزاد

             پاسخ دهید

             • ایوب ذوقی
              ایوب ذوقی: 5-28-2015 . 12:28 ق.ظ :

              بسیار بجا و زیبا اشاره فرمودیدجناب مهندس دوغی عزیز و در تکمیل گفته های شما، هر گاه یکی از مسئولان شهر اعم از فرماندار،روسای ادارات و …. نسبت به این تصمیم و حتی تصمیم نهایی کهدر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اتخاذ می شود شاکی باشند مورد جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری برده میشود و تصمیم نهایی بر اساس مستندات گرفته میشود و این نکته نیز باید گفته شود که امکان ابطال تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری یا بخشی از آن محتمل است مانند ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بتاریخ 9/8/1390 در خصوص دهستان دانش که فرماندار شهرستان قدس شاکی موضوع بودند. اما از طرف دیگر موضوع الحاق زمین به محدوده شهر امریست که باید بر اساس نیازهای یک شهر اتخاذ شود با نگاهی به تعداد واحدهای مسکونی و خانوارهای شهر به این نتیجه میرسیم که چقدر نیاز داریم و در صورت کمبود در وحله اول زمینهای خالی داخل محدوده اولویت دارند وسپس بحث الحاق. اما از طرف دیگر الحاق به محدوده بحثی است قانونی و نیاز به تلاش کس یا کسانی ندارد و بر حسب نیاز صورت میگیرد.

              پاسخ دهید

              • ناشناس
               ناشناس: 5-29-2015 . 7:02 ب.ظ :

               دست مریزاد. ای کاش همه ی مسولان به جای سواستفاده از موقعیت برای خود اول در فکر مردم می بودند

               پاسخ دهید

               • zz
                zz: 5-30-2015 . 8:53 ق.ظ :

                همه چیز قانونی ودر ست پیش رفته با تشکر از مهند س بیگلری معلومه اعضای شورا ی سقز باهم ساز گاری ندارند

                پاسخ دهید

                • ساسان حجازی
                 ساسان حجازی: 5-30-2015 . 2:35 ب.ظ :

                 سخنی با جناب آقای سردار دوغی:
                 همشهری محترم شهامت و جسارتتان را می ستایم چرا که در بل بشوی ادعا و تخریب بی باکانه سینه به سینه مدعیان لاف زن زده ای و قطع به یقین در این راه از کوچکترین حمایتی برخوردار نیستی.به گمان بنده همان بس که جسارتت حامیت بماند.درست به یاد داریم که مدتی قبل مدعیان دروغین مردم داری، دست به تخریبت زدند تا از این راه وادار به سکوتت کنند.اما ظاهرا از این کرده مشئزکننده خود ناتوان مانده اند.راهت را می ستایم و بدون چشم داشتی اعلام حمایت.به حتم هدف از این عوام فریبی ،مهندسی و طراحی فضای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی ایران از حوزه انتخابی سقز و بانه ای .هر چند که مسولین ذی ربط در این خصوص باید به هوش و گوش باشند که افرادی معلوم الحال از راه تخریب ،توهین ،افترا و عوام فریبی درصدد کسب کرسی مجلس نباشند.چرا که کرسی نمایندگی مجلس لایق فردی صادق ، توانمند،غیر مافیایی و آدم حسابیست.

                 پاسخ دهید

                 • حمید
                  حمید: 6-1-2015 . 9:44 ق.ظ :

                  پس تکلیف اون همه بنر که در سطح شهر زده شد چه می شه؟

                  پاسخ دهید

                  • ب نام
                   ب نام: 6-2-2015 . 9:14 ق.ظ :

                   جناب آقای دوغی فکر نکنم هیچ یک از مسولین بخواهند کار انجام نشود و الحق باید گفت مهندس بیگلری در این راستا واقعا تلاش کردند و حال نمیدانم چرا می خواهید عملکرد خود و دوستان همکار خود را زیر سوال می برید این نشان از سو استفاده از موقیت تان را نشان می دهد. ان زمان منم منم می کردید الان چرا می گوید انجام نمیشود چون به نام شما تمام نمی شود درگیر شدید

                   پاسخ دهید

                   • استاد نبی
                    استاد نبی: 6-8-2015 . 11:20 ق.ظ :

                    اقای مهندس دوغی دست مریزاد جسارتتان را میستایم واقعا خسته نباشید شفاف سازی شما قابل ستایشه افرین بر شما

                    پاسخ دهید

                    • منتقد
                     منتقد: 6-10-2015 . 8:53 ب.ظ :

                     آقا یا خانم ب نام
                     مهندس بیگلری در این راستا چه تلاشی کردند دوست عزیز؟!!!!!
                     این قضیه از قبل کارهاش انجام شده و هیچ ربطی به ایشان و کاسه های داعتر از آش اطرافش ندارد لطفا شلوغش نکنید.
                     جسارت و واقعیت گویی آقای دوغی قابل ستایش است.

                     پاسخ دهید

                     • شهروند
                      شهروند: 7-7-2015 . 8:00 ب.ظ :

                      جناب منتقد
                      بنده در جریان برخی امور مربوطه هستم
                      بدون قصد جانبداری از اقای بیگلری , باید خدمت شما عزیزان عرض کنم تنها نماینده ای که در طول 20 سال گذشته مسئله احقاق حق کارمندانی را که قانون مدارانه نسبت به تشکیل تعاونی و خرید مسکن اقدام نموده ولی متاسفانه با کم توجهی مسئولین و بی برنامگی ارگانهای مسئول روبرو گردیده اند همین نماینده فعلی بوده است حداقل از بدو شروع مسئولیت نمایندگی این کار را دنبال کرده و در تمام این مدت بدنبال آن بوده است
                      بهتر است یاد بگیریم زحمات افراد را فدای بازیهای قدرت نکنیم

                      پاسخ دهید

                      • برهان
                       برهان: 7-29-2015 . 3:37 ق.ظ :

                       سلام ضمن تشکر برای مطالب فوق
                       آیا اراضی که طرح جامع و تفضیلی را از وزارت طی نموده باشد و به استاندار ابلاغ شده باشد و طرح نقشه های مورد تایید وزارت قرار گرفته شده باشد ، باز نیار به طرح در کمسیون ماده ۵ دارد یا خیر و مستقیما توسط استاندار ابلاغ به شهرداری میشود ؟ ممنون میشم اگر در اولین فرصت پاسخ دهید .

                       پاسخ دهید