شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱
جمعه، 14th آگوست 2015
3:48 ب.ظ
سالگرد تراژدی شنگال

شنگال آزمونی برای همدردی

نویسنده ی مقاله
آزاد آرمی

یک سال قبل دراین ایام شاهد حمله ی نکبت بار ومنحوس داعش به شنگال، مخمور، موصل و…. بودیم.این گروه چنان جنایتهایی از خود نشان دادند که خشونتهای قرن بیستم رادر اذهان کم رنگ کرد.کسانی که با پیام وقرآن پیامبر وبرای ایجادخلافت اسلامی آمده بودند، چنان جهنمی ازدنیا ساختند که دیگرکسی سودای بهشت رفتن رادرسر نمی پروراند.داعشیان آمدند، کشتند، ویران کردند،سوزاندند،سرها بریدند وآنچه راکه براساس دینشان نباید می کردند،کردند وماندند وبردرد ومصائب افزودند وهمه راازدین ترساندند ودیگرهیچ از انسانیت به جا نگذاشتند.چراکه همه آنچه راکه در طول تاریخ،بشر به نام انسانیت وانسان بودن ساخته بود یک شبه نابود کردند وهرآنچه ضد انسانیت بود،خلق کردند.داعش دراذهان بامرگ ونابودی مساوی شد.زمانیکه داعش- طبق استراتژیشان باید به طرف پایتخت می رفتند – به کوردهای ایزدی وسنی ومسیحی حمله نمود،همه ی فهمیدند این گروه به دنبال ازبین بردن کوردهایی است که مقدمات دموکراسی وآزادی را درعراق خلق کردند.ملتی که هیچ گاه آغازگر هیچ جنگی نبوده ودر طول تاریخ فلسفه ی وجودیش تنها ازخود دفاع نموده است.اینکه داعش چرامسیر حرکتش راتغییر داد،کدامیک ازحامیانش آنهارا به طرف کوردها گسیل داشت، چه کسان یا به بیانی دیگر چه کشورهایی این رویدادها را مترسک گردانی می کنند چیزی نیست که این یادداشت قصد پاسخ به آنهاراداشته باشد.این یاداشت تنها درپی بررسی وارائه گزارشی ازواکنش دیگر کوردها ست. بویژه واکنش مردم شهرستان سقزنسبت به این فاجعه. کوردهایی که تنها ننشستند وگریه کردن را پیشه نکردند،بلکه دست بکار شدند تابتوانند بخشی از دردهارا التیام ببخشندوهمراهی وعدم گسست تاریخی،اجتماعی وفرهنگی خودرابه همگان بنمایانند.حمله ی ددمنشانه ووحشیانه ی داعش به مناطق کوردنشین بویژه جنوساید مردم شنگال وهجوم آواره ها به کوه شنگال وتلاش برای نجات آوارگان چنان همگان رامنقلب نمود که به صورت خودجوش فعالان اجتماعی، فرهنگی شهرهای مختلف رابرآن داشت که کاری مهم وضروری دراین زمینه انجام دهند.ازهمین روکمپین هایی جهت کمک رسانی به آوارگان شکل گرفت.کمپینی خودجوش وبرآمده ازمردمی که همدردی ونوعدوستی رادرطول تاریخ به اثبات رسانده بودند. 

کمپین درشهرهای مختلف شروع به فعالیت واخذمجوز ازبالاترین مراجع قانونی وحکومتی نمودند.برخی از خیرین ازشهرهای مختلف بصورت خودجوش کاروانهای کمک رسانی خودرااز دروازه های مرزی به حکومت اقلیم کوردستان رساندند.اگرچه این کمک ها بسیارمهم ودرجای خودجای بسی تقدیر وتشکر دارد،اما چون بصورت مجزا ومنفرد انجام می شد،همدردی وحمایت از مردم ستمدیده ومخالفت بافلسفه ی وجودی داعش را به خوبی منعکس نمی ساخت.ازاین روباایجاد ارتباط وتعامل فعالان شهرهای مختلف باهم ،نهایتاً پس ازدوهفته، فشاربرای اخذ مجوزقانونی جهت جمع آوری کمک های مردمی برای آوارگان شنگال به نتیجه رسید وسرانجام مجوز یک هفته جمع آوری کمک های مردمی برای آواره گان صادرشد-اگرچه بعداً به چهارروزکاهش یافت.پس از کسب مجوزهمه ی فعالان درشهرهای مختلف،ازجمله سقزشروع به برنامه ریزی وسازماندهی داوطلبان ودیگرفعالان نمودند،به گونه ای که پس ازمدت کوتاهی دهها نفرجهت فعالیت دراین زمینه اعلام آمادگی نمودند.کمیته برنامه ریزی وسازماندهی ازیک طرف جهت مشخص کردن برنامه ها وراههای مختلف رسیدن به نتایج مطلوب،وازطرف دیگرسازماندهی افراد داوطلب تشکیل ودر موارد زیراقدام به برنامه ریزی نمود.برای مثال این کمیته درموارد زیر وارد عمل شد:

 تعیین رابطین هلال احمر وکمیته اصلی،سازماندهی داوطلبانی جهت تبلیغ واطلاع رسانی درسطح شهر، استقرارافرادی جهت جمع آوری کمک ها درچادرهای سطح شهر،مامورکردن افرادی جهت انتقال اجناس جمع آوری شده به انبارهلال احمر،تعیین افرادی جهت تفکیک وبسته بندی اجناس جمع آوری شده.تعیین افرادی جهت آمارگیری،اعلام وثبت اجناس واصله.سازماندهی افرادی جهت جمع آوری وشمارش پولهایی که به صورت نقدی دریافت شده بود.اختصاص داوطلبانی جهت ارتباط باخیرین شهرستان تاضمن تشریح وبررسی وضعیت آوارگان،پول دریافت شده ازخیرین رابا نظارت کمیته ی اصلی به خرید اجناس ضروری اختصاص می دادندوبه انبار هلال احمرانتقال می دادندونیزهماهنگی باگروههای مختلف ازجمله گروه های موسیقی،مالکان خودروهای شخصی که داوطلبانه جهت جابجایی وحمل کمک های گردآوری شده واردعمل شده بودندو…….

افراد شرکت کننده ازدور ونزدیک،همه وهمه بدون دریافت هیچ گونه دستمزد یاادعایی ویا هیچ گونه خواسته ای شخصی دراین حرکت وحماسه ی بزرگ خستگی ازخودنشان ندادند وتلاش ها نمودند تابتوانند وظیفه واعتمادی راکه مردم به آنها کرده بودند به سرانجامی مناسب برسانند.ازجمله می توان به مواردی چند اشاره کرد:گروه موسیقی که بدون هیچ چشمداشتی درعصر جمعه درپارک مولوی جهت تبلیغ برای جمع آوری کمک،برنامه اجراکرد؛حمایت تنی چند ازاعضای شورای شهر- شایان ذکراست که برخی ازاعضای شورابااین کمک رسانی ها مخالفتهایی کرده بودند؛حمایت های بی دریغ کارمندان هلال احمر- بویژه سه تن ازایشان درروزهای بارانی بعدازجمع آوری کمک ها؛همکاری نیروهای امنیتی وانتظامی شهرکه درحفظ فضایی امن نقش به سزایی ایفا نمودند؛پوشش خبری روزانه خبرگزاریهای محلی ازجمله شارنیوز؛ازدیگرمواردزیباوبیادماندنی حضورجمعی ازدانشجویان وفارغ التحصیلان دانشگاههای سراسری کشوردرروزاخذ مجوز بود که حضورآنها نشانگر فعالیت موازی آنها باما درراستای کسب مجوزو جمع آوری کمک ها بود.همه ی اینها ودهها مورد دیگر خاطراتی زیبا وجاودانه خلق کردند.

براساس مجوز صادره ما می توانستیم از پنجشنبه مورخ23/05/93الی29/05/93 اقدام به جمع آوری کمک های مردمی کنیم،اما متاسفانه درروزیکشنبه اعلام نمودند که “امروز آخرین روز جمع آوری کمک های مردمی است”.این موضوع را زمانی اعلام نمودند که مادرحال جلب اعتماد مردم برای سپردن کمک هایشان به کاروان بودیم وبرنامه ریزیهای تبلیغاتی برای به حداکثررساندن کمک هارابرای روزهای انتهای هفته مهیا ساخته بودیم و…. درکل برنامه ریزی وسازماندهی های مادرحال عقیم شدن بود،که با تلاش وهمراهی وهمکاری فعالان در شهر سنندج وکمک گرفتن ازافرادی دلسوز ومتعهد به کارهای مدنی وانسانی توانستیم از طریق استانداری تاآخرروزدوشنبه به فعالیت خود ادامه دهیم .بااین وجود دراین مدت کوتاه به اعتراف کارمندان باسابقه هلال احمردرتاریخ جمع آوری کمک های مردمی برای موارد مختلف این حماسه مردمی بی نظیربوده است.ازآنجا که فعالان مدنی واجتماعی درشهرهای مختلف یکی ازشرایط اصلی اشان همراهی تنی  چنداز فعالان به همراه کاروان کمک های مردمی برای حکومت اقلیم کوردستان بود، پس ازچانه زنی ها وهمراهی افراد دلسوزومردم داردراستانداری این مهم به نتیجه رسید.جالب این که این امر موجب آن شد که ما درکارمان مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشیم وهمچنین موجب افزایش اعتماد مردم به ما شد. برای مثال جمعی ازبازاریان اقدام به جمع آوری کمک هایی نموده بودند ومی خواستند کمک هایشان راشخصا به حکومت اقلیم بسپارند،پس ازاعتماد این عزیزان به ما،کمک هایشان را به ماسپردند تابه وکالت از آنها ومردم این مهم را به سرانجام برسانیم. پس از تقریبا دوهفته ازجمع آوری وتفکیک وبسته بندی منظم کمک های مردمی ،اجناس وکمک های مردمی جهت همراهی باکمک های دیگر شهرهای استان راهی سنندج شد.نهایتاً اینکه درشب دهم شهریورکمک های مردمی در کارخانه توتون وتنباکوی سلیمانی تحویل مقامات حکومتی وامنیتی گردید وپس ازواگذاری وکالت- وکالتی که مردم به فعالان داده بودند که کمک ها رابه صاحبان اصلی اشان برسانند- به استاندار سلیمانی ومتعهد نمودن وی به رساندن کمک ها به آوارگان شنگال،ومصاحبه با چندرسانه واعلام محول نمودن وظایف تقسیم کمک ها بین آوارگان بوسیله استاندارسلیمانی ونیز بازدید ازاردوگاه آوارگان شهرعربت(نزدیک سلیمانی)واعلام همدلی وهمراهی مردم باآنها، وظیفه ی خودرادربرابر مردمی که به ما اعتماد کردند وکمک های خودرا به ماسپردند انجام دادیم.امیدوارم که همشهریانمان نیز از کارما راضی بوده باشند.

درپایان به عنوان یکی از اعضای کمپین،لازم است ازتمامی کسانی که دراین امرخطیر وبزرگ فعالان مردمی راهمراهی  کرده وباآنان همدلی نمودند وچنان حماسه ای خلق کردندکه باردیگرهمگان را مجبوربه تعظیم وتکریم چنین مردمانی نمود،تشکر وقدردانی نمایم وبویژه ازهمشهریانم که مانند همیشه وهردوره ای باتیزبینی ودقت نظری خاص، آنچه که لازم ومناسب بود انجام دادند.باشد که یادوخاطره وروح چنین کمپین هایی زنده بماند وآیندگان نیزاین حماسه عظیم رادریابند.    

 

کد خبر: 15279


۱۸ دیدگاه

 • ابوبکر
  ابوبکر: 8-14-2015 . 5:09 ب.ظ :

  سلام
  به امید آنکه بعضی کوردهای عراق دوباره از سر اشتباه و غرور بیجا و ناآگاهی با داعش و امثالهم نجنگند و مردم مسلمان کوردستان را به آوارگی نکشانند …..در هرحال درود بر کوردستان و قلب های رئوف مردم مسلمان آن که به یاری برادران و خواهران خود در حد توان شتافتند ، خدای تعالی اجر نیکوکاران را ضایع نمی گذارد و هر انفاقی که کردند آن را دو برابر نزد خداوند خواهند یافت -قرآن

  پاسخ دهید

  • حسه‌ین محه‌ممه‌دی
   حسه‌ین محه‌ممه‌دی: 8-19-2015 . 9:57 ب.ظ :

   كاك عه‌بووی خۆشه‌ویست، ئه‌وه‌ چ فه‌رمایشتێكه؟ مه‌گه‌ر كورده‌كان شه‌ڕیان له‌گه‌ڵ داعش ده‌ست پێ كرد؟ وه‌ك تۆ فه‌رمووته دعاش بێ‌گوناحن و خه‌تا له‌ ژن و منداڵ و خه‌ڵكی شنگال و كوردانی باشوور و ڕۆژاوا بووه‌ كه له‌به‌ر بنیاده‌مخۆره‌كاندا چۆكیان دانه‌داوه‌ و له‌ گیان و نامووسی خۆیان دیفاعیان كردووه؟ كامه «ئه‌ز سه‌رێ غروور»!

   پاسخ دهید

   • ابوبکر
    ابوبکر: 8-20-2015 . 9:21 ب.ظ :

    سلام کاک حسین به ره ز
    در اینکه گروه داعش بی پرواترین گروه منطقه بوده که از هیچ گونه جنایت و غصب حقوق مردم عراق و سوریه و کوردستان تا به الان خودداری نکرده و در اینکه آنها علیه کوردهای کوردستان دست به جنگ زده اند شکی نیست و همه دنیا این را فهمیده اند و حتی یک نفر آن را انکار نکرده است …اما باید بدانیم جنگ چه دفاع باشد یا بازپس گیری سرزمین اشغال شده توسط داعش یا هر گروه متجاوزی ، قاعده و قانون درست لازم دارد ، نیروی انسانی و سلاح اصلا کافی نیست ……… شما مقایسه کن کدام طرف بیشتر کشته و زخمی و آواره داده ، کدام طرف بیشتر اموالش حیف و میل شده …….در حالیکه داعش همچنان باقی است

    پاسخ دهید

  • Yaser
   Yaser: 8-14-2015 . 9:52 ب.ظ :

   كوردها اكنون بيش از هر زمان ديگري به اتحاد و همدلي و پشتيباني از هم نياز دارند…

   پاسخ دهید

   • محمدی
    محمدی: 8-14-2015 . 10:23 ب.ظ :

    ضمن تشکر وقدردانی از همشهریانم به دلیل خلق چنین حماسه ای از همه ی کسانی که دراین راه زحمت کشیدند تشکر می نمایم.

    پاسخ دهید

    • جمشید
     جمشید: 8-14-2015 . 10:24 ب.ظ :

     سلام دستت درد نکنه، جای چنین مطلبی در سالگرد تراژدی شنگال خالی بود. امیدوارم قلمت تداوم داشته باشد.

     پاسخ دهید

     • احمد اسماعیل زاده: 8-14-2015 . 11:08 ب.ظ :

      با سلام وعرض ادب و ارادت و با امید به اینکه فجایعی از نوع شنگال و مخمور و کوبانی و……هرگز در صفحه روزگار تکرار نشود واقعا یاد آوری همدلی مردم با آوارگان شنگالی جای مباهت دارد و تاریخ زحمات افرادی را که در این راستا گام برداشته و بر می دارند فراموش نخواهد کرد. امیدوارم روز به روز آگاهی مردم هم نسبت به حقیقت دین افزایش یافته و چنین جنایاتی را هرگز از ناحیه اسلام واقعی به حساب نیاورند تا سبب دین هراسی شود، واز سوی دیگر وقت آن رسیده کسانی که با عناوین مختلف (وهابی ،سلفی ،و…..)در میان اهل سنت رخنه کرده وکتابها و رسالات شان ترویج گر خشونت است به مردم شناسانده شوند تا سره را از ناسره باز شناسند. به امید موفقیت شما و سایر سرورانی که چنین کمپین های را شروع وبه انجام رسانیدند. احمد

      پاسخ دهید

      • حسه‌ین محه‌ممه‌دی
       حسه‌ین محه‌ممه‌دی: 8-15-2015 . 5:34 ب.ظ :

       نمونه‌ای دیگر از انساندوستی سقزیها: عطش خیرخواهی: مرد میانسالی به چادر نزدیك بانك ملت آمده‌ و می‌پرسد: چه كالایی بیشتر نیاز است؟ جواب می‌شنود كه : «شیرخشك بچه، پوشك بچگانه و زنانه و نیز شیشه‌ی شیر بچه». مرد می‌رود و از داروخانه‌ی نزدیك آنجا، دو كارتن شیر خشك به ارزش تقریبی(٣٨٠٠٠٠)تومان خریده‌ و تقدیم می كند و می‌خواهد برود كه انگار از خودش و خیرخواهیش راضی نیست، مسیرش را عوض كرده‌ و به سرعت برای خرید یك كارتن نوار بهداشتی مراجعه و آن را هم به مسئولین تقدیم می‌كند. چیزی به ساعت هشت و نیم شب و زمان تخلیه‌ی چادر نمانده‌ است، اما حس همبستگی مرد میانسال با كُردان شنگال هنوز هم ارضاء نشده‌ است به همین خاطر با اصرار از مسئولین چادر می‌خواهد تا برگشتن او صبر كنند سپس با عجله می‌رود و برای بار سوم یك كارتن شیشه‌ شیر بچه را خریده و پیشكش می كند.

       پاسخ دهید

       • طاهر قادرزاده
        طاهر قادرزاده: 8-16-2015 . 2:15 ب.ظ :

        درود بر کاک آزاد آرمی و قلم توانایش. در آن چند روز واقعا مردمان شهر اتحادی ستودنی در یاری رساندن به همنوعان همزبانشان داشتند. مردمان شهر عزیزمان صحنه هایی را آفریدند که بارهای بار اشک را از چشمان اعضای کمپین سرازیر کرد. حرکتی بدون پشتیبانی و حضور حتی یک مسئول (البته به جز سه چهار نفر از اعضای مردمی و صادق شورا) آنچنان عظیم بود که قطعا در تاریخ انساندوستی سقزیها ثبت شده و به راحتی پاک نخواهد شد. به خاطر این مردمان باصفای انساندوست است که به سقزی بودنمان افتخار میکنیم. در کل آزمون خوبی بود هم برای مردم و هم برای آنانی که میخواستند مانع انجام اینکار شوند.

        پاسخ دهید

        • باخه وان
         باخه وان: 8-16-2015 . 10:42 ب.ظ :

         بژیت دۆستی دێرین کاک ئازادی خۆشه ویست
         زامی کۆن و تازه مان لێ شێواوه
         سپاس که ئه و برینه تازه تان به مه رهه می هه و ڵ و تێکۆشانی مروڤ دۆستانه ساڕێژ کرد.

         ببورن لێم که نیشانم قوڵپی گه رووی
         مناڵێکی هه ڵه بجه یه
         که به گه ردوونی وت گه وجه
         وا منت کوشت
         گونای چی بو هه ڵاڵه و به یبوون و وێنجه

         پاسخ دهید

         • صدیق محمدجانی
          صدیق محمدجانی: 8-17-2015 . 1:06 ق.ظ :

          با تشکر از آقای آرمی عزیز و شارنیوز محترم.
          بنده نیز به نوبه ی خود از تمامی کسانی که نقشی در خلق این حماسه ی عظیم داشتند, تشکر می کنم. هر چند آلام ما زمانی التیام می یابند که شنگال عزیز به تمامی از دست این دژخیمان رهایی یابد و دیگر هیچ کودکی غروب را به انتظار مادر به نظاره ننشیند و هیچ پدری شب را با کابوس اسارت دختر و همسرش به صبح نرساند. به امید صلح و آشتی و آزادی برای تمام ملت ها.

          پاسخ دهید

          • صدیق محمدجانی
           صدیق محمدجانی: 8-17-2015 . 1:12 ق.ظ :

           با تشکر از آقای آرمی عزیز و شار نیوز محترم!
           بنده نیز به نوبه ی خود از تمامی کسانی که در خلق این حماسه ی عظیم نقش داشتند تشکر می کنم. اگر چه آلام ما زمانی التیام می یابد که شنگال عزیز به تمامی از وجود این دژخیمان پاک شود و دیگر هیچ کودکی غروب را به انتظار بازگشت مادر به نظاره ننشیند و هیچ پدری شب را با کابوس اسارت همسر و دخترش به صبح نرساند. به امید صلح و آشتی و آزادی برای تمام ملت ها.

           پاسخ دهید

           • احمد محمدی ( ریاضی )
            احمد محمدی ( ریاضی ): 8-17-2015 . 9:18 ق.ظ :

            درود بسیار می فرستم خدمت کاک آزاد عزیز , دست مریزاد . . نوشتن این مطلب زیبا , از یک طرف نوعی گزارش ماجرا و اعلام سرانجام خوش این حرکت حماسی و بزرگ از جانب جنابعالی به عنوان یکی از نمایندگان اصلی کمپین می باشد و از دیگر سو یادآوری سالگرد جینوسایدی دیگر علیه ملت کرد – این بار اما به نام دین و خلافت – در طول تاریخ می باشد . به باور بنده , این اجحاف عظیم در اصل , نسبت به همه ی کردها روا داشته شد , بر این اساس , لازم است همه ی ما در حد امکان و توانایی خود , در یادآوری جنایات سیاه داعش سیاه بکوشیم , تا مبادا این اعمال شنیع و ضدبشری داعش علیه کردها , بر مبنای تبانی و منفعت طلبی دولت ها , به فراموشی سپرده شود . . یک بار دیگر , قلم رسای کاک آزاد گرامی را می ستایم و بر همتش درود می فرستم . . .

            پاسخ دهید

            • بهنام‌ نیک سرشت
             بهنام‌ نیک سرشت: 8-18-2015 . 3:29 ق.ظ :

             سلام‌ و درود بر روحیه ی نوع دوستی و انسان دوستی مردم شریف سقز، جای تحسین و‌ مباهات است که همچنان افرادی چون آزاد آرمی و امثال ایشان کماکان چهره غیرت و‌ انسان دوستی را در این شهر باستانی به تصویر میکشانند به لحاظ وجود چنین‌ انسانهایی یأس و‌ ناامیدیها جای خود را به جرأت و غیرت و

             پاسخ دهید

             • بهنام‌ نیک سرشت
              بهنام‌ نیک سرشت: 8-18-2015 . 4:08 ق.ظ :

              سلام‌ و‌ درودی بی پایان به شهر نوع دوست و انسان دوست شهر سقز ، جای خوشحالیست که‌همچنان افرادی چون کاک آزاد آرمی و امثال ایشان‌ کماکان روحیه انسان دوستی و و چهره غیوری را به شهرمان به تصوبر میکشانند به خاطر و‌جود چنبن انسانهای باصفا و با شرف يأس و‌ نامیدیها جای خود را به امید و اراده میدهد باز هم‌جای بسی تحسین‌است که مباهات و افتخارات شهر سقز به واسطه چنین افرادی همیشه رنگین انسانیت و‌فخر است هبچ شکی نیست سقز با این روند به الگویی مدافع و غنی از چنین‌سرمایه های با ارزشی به تنها شعله خاموش نشدنی تبدیل خواهد شد ، به راستی چنبن انسانهای کارامد، کمیابترین
              و ارشمندترین منابع در هر سازمان هستند.

              پاسخ دهید

              • بهنام‌ نیک سرشت
               بهنام‌ نیک سرشت: 8-18-2015 . 4:13 ق.ظ :

               انسانهاي كارآمد، كمياب ترين و ارزشمندترين منابع در هر سازمان هستند. ارسال ۲

               پاسخ دهید

               • خالد شیخی
                خالد شیخی: 8-18-2015 . 12:27 ب.ظ :

                ریز و سپاس کاک ئازادی خوشه ویست ده ستان خوش و له شتان ساخ بی. هیوادارم به نووسین و وردبوونه وه له سه ر بابه تی خومالی به رده وام بن.

                پاسخ دهید

                • ئه‌حمه‌د قادری
                 ئه‌حمه‌د قادری: 8-22-2015 . 2:17 ب.ظ :

                 سڵاو له‌ خه‌ڵکی به‌ شه‌ره‌ف و ئه‌مه‌ک ناسی سه‌قز
                 شانازی من ئه‌وه‌یه‌ سه‌قزیم .
                 له‌ ماوه‌ی چه‌ند ڕۆژی ساڵی ڕابوردوو وه‌ك ئه‌ندامێكی كه‌مپه‌ینی كۆكردنه‌وه‌ی یارمه‌تی بو ئاواره‌كانی شنگال بینه‌ری هه‌ستی به‌رپرسیارانه‌ی هاوشاریانی خۆم بووم كه‌ به‌و په‌ڕی له‌ خۆبردوویه‌وه‌ به هه‌ست كردن به‌ ئه‌ركی نیشتمانی و مرۆڤدۆستی كوردانه‌یان وێنه‌یێكی مێژوویان تۆمار كرد .
                 خه‌ڵکی سه‌قز نیشانیان دا که‌ هه‌ر کاتێ هاو زمان و برا کوردکانیان پێویستیان به‌ یارمه‌تی بێت ئاماده‌ن و بۆ سه‌ر به‌رزی و سه‌رکه‌وتیی گه‌له‌که‌یان حازرن له‌ گیان و ماڵی خۆیان بگوزه‌رێن.
                 به‌ هیوای ئه‌و ڕۆژه‌ی که‌ گه‌لی کورد به‌ یه‌ک ریزی و یه‌ک ده‌نگی بتوانن به‌ سه‌ر ته‌نگ و چه‌ڵه‌مه‌کانی ژیانیانا سه‌رکه‌وتوو بن.
                 من سه‌ری ڕێز و ئێحترام بۆ خه‌ڵکی به‌ ئه‌مه‌کی شاره‌که‌م سه‌قز داده‌نه‌وێنم.

                 پاسخ دهید