شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۴/۱۴۰۱
دوشنبه، 29th دسامبر 2008
10:42 ق.ظ

ستاد برگزاری دهه فجر تشکیل شد

ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ س‍ت‍‍اد گ‍ر‌ام‍ي‍د‌اش‍ت‌ س‍‍ي‌ ‌ام‍ي‍ن‌ س‍‍ال‍گ‍رد پ‍ي‍روز‌ي‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ س‍ق‍ز ‌اس‍ت‍‍ان‌ ك‍ردس‍ت‍‍ان‌ ، ف‍‍ع‍‍ال‍ي‍ت‌ ‌اي‍ن‌ س‍ت‍‍اد ب‍ر‌ا‌ي‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ري‍ز‌ي‌ و س‍‍ام‍‍ان‍د‌ه‍‍ي‌ ‌آي‍ي‍ن‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ د‌ه‍ه‌ ف‍ج‍ر ‌آ‌غ‍‍از ش‍د. افشاریان گفت:ش‍ك‍ي‍ل‌ س‍ت‍‍اد ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ي‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ري‍ز‌ي‌ ‌آي‍ي‍ن‌ س‍‍ي‌ ‌ام‍ي‍ن‌ س‍‍ال‍گ‍رد پ‍ي‍روز‌ي‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ‌ا‌ه‍د‌اف‌ ‌اي‍ن‌ س‍ت‍‍اد ‌اس‍ت‌.کد خبر: 1585