شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۲/۰۴/۱۴۰۱
چهارشنبه، 11th نوامبر 2015
12:11 ق.ظ

تأمين امنيت با نسخه توسعه

نویسنده ی مقاله
ابراهیم شریف پور

ما كردها مدعى هستيم كه سياسى ترين  شهروندان اين سرزمين هستيم و همچنين مدعى هستيم كه رويكرد ما به صندوق رأى بويژه صندوق آراى انتخابات رياست جمهورى همواره آگاهانه،سياسى و توأم با تدبير و منطق بوده است و براى اثبات اين ادعا كافيست مقدارى به حافظه تاريخى خود فشار آورده و به گذشته اى نه چندان دور رجوعى دوباره داشته باشيم.حدود بيست و دو سال قبل و در پنجمين دوره انتخابات رياست جمهورى،مردم كردستان در اعتراض به سياستهاى تبعيض آميز دولت وقت موسوم به سازندگى نسبت به اين استان،آراى خود را به فردى ناشناخته بنام آقاى توكلى اختصاص دادند هر چند آراى كردستان در سرنوشت كلى انتخابات تأثيرى پيدا نكرد اما حاكميت پيام اعتراضى مردم را دريافت نمود اما پاسخى مناسبى به آن نداد و بنام سپردن مديريت استان به استاندار بومى فردى را براى تصدى استاندارى كردستان انتخاب كه ديدگاه امنيتى در اداره استان را در صدر توجهات خود قرار داد فرجام كار او پس از چهار سال سكاندارى استاندارى كردستان از نگاه مردم،عاقبت بخيرى نبود و آن جمله معروف در توصيف عملكرد او عليرغم گذشت زمان مديدى از پايان كار او هنوز زبانزد عام و خاص است.

از آن زمان تا انتخابات اخير رياست جمهورى،آراى مردم كردستان در ادوار مختلف همواره نشأت گرفته از فراست،درايت و آگاهى بوده است اما كمتر ناظر آگاه و منصفى در اين واقعيت شك دارد كه انتخابات اخير هر چند براى فعالان مدنى كردستان توأم با ناكامى هايى بود اما فصل جديدى را در سياست ورزى در عرصه سياست داخلى ايران فراهم نمود در اين دوره هرچند فعالان سياسى در شاخص ترين مطالبه خود يعنى انتصاب استاندار بومى ناكام ماندند اما دولت به مانند انتخابات دوره پنجم رياست جمهورى بد خلقى نكرد و هرچند به خواسته مردم به هر دليل تن نداد اما با تدبير و تعقل و خردانديشى،نسخه اى بسيار شبيه به مطالبه مردم و نخبگان استان را براى اداره كردستان پيچيد،استاندارى غير بومى اما با رويكرد و كاربرى بومى و نزديك به خواست مردم كه از همان بدو انتصاب در شعار و عمل از ديدگاه امنيت محور به وضوح فاصله گرفته و صراحتاً اعلام نمود كه نسبت به كردستان نگرش امنيتى ندارد و با تلاش،تجربه و دانش مديريتى قوى حاصل از چندين دور خدمت در مناطق قومى و مذهبى توانست با ديدگاهى توسعه محور ظرف مدت كوتاهى اقشار مختلف مردم و نخبگان را با برنامه خود همراه سازد. همراهى نماينده عالى دولت با بخش زيادى از رويكرد مطالبه محورانه فعالان سياسى و اجتماعى استان خود در كاميابى و تحقق بسيارى از مطالبات و انتظارات مردم مؤثر و راهگشا بوده است.

بعد از آنكه بيانيه ده ماده اى موسوم به بيانيه اقوام و مذاهب به عهد و ميثاقى بين فعالان مدنى استان و ياران روحانى در دولت  تبديل و دولت نيز در طى دو سال گذشته بخشى از تعهدات خود را بر اساس مفاد بيانيه عملى نمود بدنبال آن نوبت به جراحى زخم صعب العلاج و گشودن قفل ناگشوده توسعه نيافتگى كردستان رسيد تا با كليد تدبير،اميدى به گشايش آن پديد آيد. تصويب لايحه پيشنهاد ايجاد منطقه آزاد تجارى صنعتى بانه و مريوان در شوراى عالى مناطق آزاد كشور  كه با توجه دولت و دفاع قاطع استاندار محترم ميسر گرديد عملاً  نشان از عزم راسخ دولت براى توسعه استان است.

دير زمانى بود كه مفهومى مبارك و ميمونى بنام توسعه در استان كردستان در سايه منحوس،شوم و دگران ساخته مقوله اى تصنعى و ناچسب بنام عدم امنيت غريبه بود و مجالى براى عرض اندام پيدا نكرده بود اما دولت با بر افكندن اين بنيان سست توأم با توهم طرحى نو را درانداخت  و آن برگرفته از يك مفهوم نوين و امروزى بود كه قائل به تأمين امنيت از طريق توجه به توسعه و توسعه يافتگى است.امروزه اين بحث كه توسعه در مناطق مرزنشين متضمن و در برگيرنده امنيت است به ديدگاهى قابل قبول در مباحث توسعه تبديل شده است و حتى در ديدگاهى وسيعتر و مترقى تر،امنيت مفهومى فراتر از معناى مصطلح و رايج آن بمعناى جلوگيرى از برخوردهاى خشن و قهر آميز فيزيكى را داراست برابر اين ايده،امنيت مشتمل بر دسترسى سهل و آسان به آموزش،بهداشت و به رسميت شناختن حقوق شهروندى و حفظ كرامت انسانها و از همه مهمتر جلوگيرى از تبعيض و ايجاد فرصتهاى برابر براى رشد و ارتقاء افراد بر اساس لياقت و شايستگى آنها بوده و اين نگاه به امنيت در نوع خود مقوم انسجام ملى است و كشورهاى زيادى اين رويه را آزموده و از آن نتيجه گرفته اند.لذا دولت تدبير و اميد و استاندار منصوب آن با درك اين مفهوم نوين از امنيت و با اذعان به اينكه مردم مطالباتى دارند كه بايد پذيرفته شود و استان از عقب ماندگيهاى مزمنى در رنج است كه بايد براى رفع آن صادقانه و دلسوزانه تلاش نمود به اين منظور راه به خطا رفته و ناثواب همتايان خود در دولت گذشته را كنار گذاشته و با فكر جديد و برنامه اى نو دل در گرو توسعه استان بسته و در اقدامى در خور تحسين و تقدير با تصويب ايجاد منطقه آزاد در دو شهرستان مرزى بانه و مريوان نشان دادند كه از اين طريق و با ايجاد رونق اقتصادى و رسيدن به توسعه متوازن ،در صدد ايجاد رفاه عمومى بوده تا در بستر آن زمينه براى امنيت واقعى و پايدار بوجود آيد و امنيتى كه در چنين شرايطى بدست آمده و حاكم گردد«امنيتى است كه اسلام آنرا براى مردم پسنديده و يك امنيت بى روح نيست بلكه امنيت زنده همراه با نشاط و شادمانى است»*

طبق آمارهاى موجود،كردستان از لحاظ شاخصهاى توسعه در رده هاى پايين كشور قرار دارد در حاليكه از پتانسيلها،استعدادها و فرصتهاى كم نظيرى در زمينه هاى اقتصادى برخوردار بوده كه در كنار نيروى انسانى خوب و مستعد مى تواند به توسعه استان شتاب مضاعفى ببخشد لذا دولت با ايجاد منطقه آزاد در استان ضمن عمل به يكى از مهمترين وعده هاى خود در بحث تأمين و تقويت زيرساختهاى اقتصادى كردستان، ظرفيت مرزى بودن اين استان را بعنوان يك فرصت مدنظر قرار داده تا با پرهيز از نگرش امنيتى در كنار ايجاد روابط اقتصادى با كشور عراق و جذب سرمايه هاى داخلى و خارجى،سرمايه داران را به سرمايه گذارى در بخش صنعت استان تشويق نمايد.

حال كه دولت اصلاح و چرخش مورد انتظار را در بسيارى از زمينه ها آغاز و بارقه هاى اميد را براى برآورده شدن مطالبات در دل مردم جاى داده و افقهاى جديدى در زندگى اقتصادى و فضاى سياسى و اجتماعى مناطق محروم و مرزنشين پديدار و توسعه كردستان در مدار منطقى و عقلايى خود قرار گرفته است،انتظار اين است كه در ادامه اين روند و در شرايطى كه در سايه حاكميت عقل و منطق در سياست خارجى پرونده هسته اى نيز مختومه و ايران در آستانه ورود دوباره به جامعه جهانى است و برابر پيش بينى ها تحول بزرگى در دوران پسا تحريم در شرف وقوع است و از طرفى در آستانه تدوين برنامه پنجساله ششم توسعه و اهتمام دولت براى رسيدن به رشد هشت درصدى كه بدون شك بدون توجه خاص به مناطق كم برخوردار و كمتر توسعه يافته اى چون كردستان اين مهم دست يافتنى نيست،در تدوين برنامه، بحث توازن منطقه اى و اختصاص اعتبارات جهشى به استان كردستان بمنظور جبران عقب ماندگيها بعنوان ضرورتى اجتناب ناپذير لحاظ و با تمركز بيشتر بر زيرساختها و امور زيربنايى و توجه به مزيت ها و ظرفيتهاى وسيع اقتصادى استان،زمينه را براى تسهيل در امر سرمايه گذارى فراهم نموده و در صدد بهبود و ارتقاى شاخصهاى كسب و كار برآيد.

اميد است در سايه چنين حسن تدبيرى و همكارى و هميارى همگانى مردم و نخبگان استان در آينده اى نه چندان دور كردستان به الگويى موفق براى توسعه ساير نقاط توسعه نيافته تبديل كه در اينصورت علاوه بر رضايتمندى عمومى و تحكيم اعتماد بين مردم و نظام،امنيت پايدار به مفهوم امروزى اولين دستاورد آن براى حاكميت خواهد بود.

 

*بخشى از سخنان وزير محترم اطلاعات در ديدار با عشاير عرب و بختيارى خوزستان

کد خبر: 16407