شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱
سه‌شنبه، 1st دسامبر 2015
8:10 ق.ظ
واکنش حامیان کمپین درب های آبی به سخنان مدیرکل بهزیستی

کرامت و شخصیت معلولان مد نظر كمپين بوده است

در پی اظهارات مدیرکل بهزیستی استان کردستان که فعالیت های کمپین درب های آبی را غیرقانونی خوانده بود، جمعي از حاميان این کمیپین با انتشار بیانیه ای نسبت به این اظهارات واکنش نشان دادند. مدیرکل بهزیستی این نوع فعالیت را موجب خدشه دار شدن شان معلولان عنوان کرده بود. بیانیه آنها به این شرح است.

باسلام

احتراما باستحضار میرساند کمپین درهای ابی باهمفکری واستفادە از خرد جمعی عدەای از جوانان پرشور وفعال کردستان جهت سوق دادن توجهات مردم بە طرف معلولین عزیز کە همانند ما بخشی ازجامعە بودە ودرکنار مازندگی میکنند بسیار جداگانەتر از انچە کەشما فکر میکنید فعالیت خود را با جدیت هرچەتمامتر اغاز نمود وبا استقبال پرشور مردم خیراندیش استان کردستان روبرو گردید

کمپین درهای ابی هرگز در راستای فعالیتهای خویش تنها مشکلات معلولین را در نظر گرفتە وقصد القای الگوی ترحم نمایی را بەهیچ عنوان نداشتە وندارد وهمواره کرامت وشخصیت این عزیزان مد نظر تمامی اعضای کمپین بودە است

خواهشا بیشترسعی نماییم در وهلەی اول خواستەهای معلولین را کە همانا احترام بە کرامت والای ایشان و مناسب سازی محیط شهری وبرابری فرصتها و رفع تبعیض و……را با همفکری وهمدلی یکدیگر براوردە سازیم واگر کسانی هم درراه خدمت بە این عزیزان گام نهادند در نصف راه مانع ادامەی کارشان نشویم

بازهم تکرار میکنیم هدف اصلی این کمپین تنها خرید ویلچرنبودە وخدمت بە این عزیزان ومتوجە نمودن هرچە بیشتر مردم بە وجود ایشان وسعی در برطرف نمودن بخشی ناچیز از مشکلات عدیدەی ایشان از اهداف مهم کمپین بودەاست.

کد خبر: 16800