شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱
یکشنبه، 9th آگوست 2009
9:38 ب.ظ
متن ارسالی از سوی شبکه بهداشت

شیر مادر و نکاتی که باید بدانیم

همزمان با هفته جهانی شیر مادر برنامه های مختلفی در سقز برگزار می شود. واحد خانواده شبکه بهداشت سقز جهت بررسی ابعاد بیشتر امیت شیر مادر برای کودک، مطلبی را برای شارنیوز ارسال کرده است که به شرح زیر است: چرا تغذیه باشیرمادراهمیت دارد؟ علایم کفایت شیرمادر خطرات استفاده ازگول زنگ وبطری برای طفل شیرخوارهیچ شیری مبارک تر ازشیرمادرنیست . تندرستی یکی ازنعمت های یکی ازنعمت های بزرگ پروردگاراست که زندگی بدون آن لذتی ندارد برای بهره مندشدن ازاین نعمت بی مانند بایددرطول زندگی ازیک تغذیه صحیح ومناسب برخورداربوددوران شیرخوارگی حساس ترین مرحله ازمراحل رشدوتکامل کودک است درچنین شرایطی تنها شیرمادر تامین کننده هم نیازهای غذایی کودک وهم تامین کننده موادایمنی بخش برای کودک است این دوویژگی به طوریک جاازطرق دیگر قابل دسترسی نیست . مزایای تغذیه باشیرمادربرای شیرخوار 1-تغذیه باشیرمادرسبب رشدمطلوب وبقای کودک می شود. 2-شیرروزهای اول (آغوز) اولین وبهترین واکسن برای حفاظت کودک برضدبیماریهااست. 3- شیرمادرنیازهای غذایی شیرخواررا در6ماه اول تامین می کندوشیرخوارحتی به آب هم نیاز ندارد. 4- شیرمادربسیارسهل الهضم است وشیرخواران زودبه زودگرسنه می شوند. 5- میزان ابتلابه آسم –اگزماوحساسیت (آلرژی ) درشیرخوارانی که ازشیرمادراستفاده می کنند بسیار کمتراست . 6- شیرمادرازسوءتغذیه شیرخوار پیشگیری می کند . 7- شیرمادراحتمال ابتلا به بیماریهای قلبی وعروقی دربزرگسالی راکاهش می دهد. 8- مرگ ناگهانی درکودکان شیرمادرخوارفوق العاده کمتراست . 9- ضریب هوشی درکودکان شیرمادرخواربالاتراست . 10 .تغذیه باشیرمادرموجب کاهش میزان ابتلا به عفونتهای حادتنفسی واسهال می شود. 11- تغذیه باشیرمادر رابطه عاطفی بین مادروشیرخوارراافزایش وباعث رشد روانی وعاطفی شیرخوارمی شود. 12- به دلیل اختلاف درترکیب چربی شیرمادرشیرخواران پرخوری نمی کنند وکمترچاق می شوند. 13- ترکیب شیرمادرهمراه بارشدشیرخوارتغییرپیدا می کند. – شیرمادرپاکیزه – دارای درجه حرارت مناسب وعاری ازآلودگی میکروبی است . علائم کفایت شیرمادر 1- وزن گرفتن شیرخوار: در6ماه اول زندگی شیرخوارافزایش وزن 200-100گرم درهفته دارد. 2- دفع ادرار: تعداد 6کهنه مرطوب یابیشتردر24ساعت ازروزچهارم تولد نشانه دریافت کافی شیردرشیرخوارانی که به طور انحصاری باشیرمادرتغذیه می شوند. 3- اجابت مزاج : تعداد 8-3 باراجابت مزاج در24ساعت ازروزچهارم تایک ماهگی طبیعی است  ( بعدازیک ماهگی این دفعات کاهش می یابد ) 4-وضع عمومی : شیرخوار هوشیار –قدرت عضلانی مناسب وپوست شاداب دارد علائمی که ممکن است نشان دهد شیرخوار به اندازه کافی شیردریافت نمی کند. الف) علائم معتبر : 1- وزن گیری ناکافی ( کمتراز500گرم درماه ویاوزن گیری کمتراز ازوزن هنگام تولد بعداز 2هفته ) 2- دفع مقدارکم وغلیظ ادرار ب) علائم احتمالی : 1- عدم رضایت شیرخوار بعدازتغذیه باشیرمادر 2- گریه مکرر 3- سفت وخشک یاسبزرنگ بودن مدفوع شیرخوار 4- عدم جریان یافتن شیربعداززایمان 5- امتناع شیرخوار ازگرفتن پستان مادر ضرورت تداوم شیرمادردرسال دوم زندگی – هنوز بهترین منبع پروتئین برای کودک است . – تاحدودی 30درصد کالری مورد نیازاوراتامین می کند . -مواد ایمنی بخش موجوددرآن مانند چترطیف حفاظتی مهمی برای کودک گسترانده واین طفل نوپا راکه بسیارمتحرک وفعال است وبادست زدن به همه جا وهمه چیز خودرابه سهولت درمعرض بیماری قرارمی دهد ازابتلابه اسهال وسایرعفونتها حفظ می کند . – تکامل عصبی وروانی کودک راکه باشیرمادرآغازشده باتداوم واستمرار آن درسال دوم زندگی کامل می کند. – ازنظراقتصادی باکاهش ودفعات بیماری اثرقابل توجهی دربهبود شرایط اقتصادی خانواده دارد – درپیشگیری ازبارداری هنوز هم نقش نسبتا موثری ایفامی نماید. – اغلب کودکان درایام بیماری کم اشتهاهشتندوکمتربه جیزی به اندازه شیرمادرمیل دارندلذا این منبع غذایی درایام بیماری به بهبود آنها کمک می کند. خطرات استفاده از گول زنک و بطری 1-افزایش خطر عفونت گوش میانی در شیر خوار 2-افزایش احتمال عفونت قارچی دهان و برفک و پوسیدگی دندان 3- ایجاد حرکات غیر طبیعی و تداخل در رشد طبیعی فک و دهان 4- به دلیل  ایجاد دلبستگی مداوم اشکال در تکامل اجتماعی 5- سردرگمی شیر خوار در مکیدن ودر نتیجه کاهش یا قطع تولید شیر 6- سبب امتناع شیر خوار از گرفتن پستان  مکیدن ودر نتیجه کاهش یا قطع تولید شیر 7- افزایش احتمال اسهال و استفراغ و خس خس سینه و سرفه و اختلال در تنفس 8- احتمال جدا شدن لاستیک گول زنک و خفگی و پیدایش آلرژی به لاستیککد خبر: 4006