شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۷/۱۴۰۱
Friday، 21st August 2009
11:16 am

مجموعه عکسی از جشن دو روزه تئاتر خیابانی سقز

dsc07675-2کد خبر: 4144


نظرات:

  1. وا قعا” نمايش تاس بكار گرداني امير زار ع زاده.يكي از كا رهاي پر محتوا بودكه در جشنواره ديدم تبر يك مي گو يم

  2. وا قعا” دوروز با تاتردرسقز من كيف كر دم.تمام نما يشها خوب بود.اما بنظرم نما يش تا س و مش مش قلي خان خيلي جا لب بود