شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۷/۱۴۰۱
Sunday، 6th December 2009
11:27 pm

پس لرزه های جومونگنظر دهي بسته شده است.