شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۳/۱۳۹۹
سه شنبه، ۱۳ام اسفند ۱۳۹۲
۱۲:۲۰ ق.ظ

قاصد روز بهاری

نویسنده ی مقاله
پیرمرد یک تنه می خواهد بهار را به شهر بیاورد ! بر چرخ دستی کوچکش یه دسته گل و موسیقی که در فضا طنین می اندازد تا به یاد بیاوریم هنوز کسانی هستند که برای شاد کردن بدون چشم داشت تلاش می کنند...

پیرمرد یک تنه می خواهد بهار را به شهر بیاورد ! بر چرخ دستی کوچکش یک دسته گل ویک  ضبط صوت قدیمی  است که موسیقی کردی را در فضا می پراکند تا به یاد بیاوریم هنوز کسانی هستند که برای شاد کردن دیگران بدون چشم داشت تلاش می کنند…

کد خبر: 7184