شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ابراهیم ذبیحی" دارند.

27th سپتامبر 2014 تاملی بریادداشت اصلاح طلبانه ۶
مطلب حاضرتاملی است بر دوقلم یادداشت دوستانی که هرکدام مضامین ومصداقهای خاص خودرادارد. ازدیدخواننده این یادداشتها به انگاره هایی برخواهیم خورد که جادارد با تامل بیشتری به واکاوی آن پرداخته شود: _ فضای سیاسی غالب درجوامع توسعه یافته ی امروزی ازگذشته های نه چندان دور با دوطیف چپ وراست تداعی میشد البته نه آن چپی که قصدستیز با جامعه حاکمیتی خودراداشت ونه آن راستی که تماما"درپی تحسین وتمجیدبود ( البته تاکیدمیشود جوامع توسعه یافته). اعتراض و انتقاد ومباحثه همراه با تعامل ومدارابا نگاه مصلحت اندیشانه شایدبهترین مفهومی باشدکه در جوامع توسعه یافته ازدوجناح چپ وراست تداعی خواهدشد.که خروجی امروزی جامعه سیاسی ما ازدوجناح مذکور ازچپ اصلاح طلبی وازراست اصولگرایی است. که درتقابل باهمدیگر وبرای رقابت در صدر حاکمیت دستگاههای نظارتی واجرایی خودنمایی میکنند . - تعریف اصلاح طلبی باواژه ومفهوم ذاتی خود نه تنها قصد تخریب ...