شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۶/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "اندیشه" دارند.

۲۰ام مهر ۱۳۸۷ خوانشی انتقادی از طرح نظريه‌ی تضاد منافع فعاليت‌های ناسيوناليستی و فمينيستی ۰
با توجه به شرايط جهاني در مورد جنبش‌هاي اجتماعي زنان و نيز نفوذ اين جريانات به جوامع خاورميانه و از آن ميان جامعه‌ي كردستان، شاهد بروز و ظهور برخي جريان‌ها هستيم كه به حق يا ناحق