شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "بخشدار" دارند.

29th دسامبر 2009 بازنشستگی با سابقه ترین بخشدار استان ۱۱
با بازنشسته شدن سعید فتحی بخشدار سرشیو سقز، فاضل رحیم زاده حکم سرپرستی بخشداری را دریافت کرده تا همزمان مسئولیت اداره هر دو بخش مرکزی و سرشیو را عهده دار شود. با ایجاد این تغییر در بخشداری یکی از 3 بخش منطقه سقز، باسابقه ترین بخشدار استان کردستان باز نشسته شد. سعید فتحی یازده سال بخشدار بخش های سقز بود. فتحی در زمان تصدی رحیمی بر استانداری کردستان به عنوان بخشدار نمونه استان انتخاب شده و سال گذشته نیز به عنوان مدیر نمونه استان مورد تجلیل قرار گرفت.وی در مقطع زمانی حضور آوارگان عراقی به مدت 4 سال مسئول اداره مهاجران و اتباع بیگانه وزارت کشور گردید. از مکات قابل تامل در دوران حضور آوارگان، تعامل فتحی با نهادهای بین المللی پیگیر مسائل آوارگان از جمله با نمایندگان سازمان ملل ...