شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "بیمارستان امام خمینی" دارند.

24th اکتبر 2015 قرار است بهترين روز زندگي ات باشد …  ۳۱
دردهايت هنوز نيامده اما نشانه هاي امدن جنين پديدار شده، با شادي سوار ماشين مي شوي، در راه همسرت فيلم مي گیرد تا تك تك جزييات اين روز تاريخي در ذهن ات بماند، روزي كه قرار است بهترين روز زندگي ات باشد. در بدو ورود موبايل و لباس و همه ي وسايلت را تحويل مي دهي مادر و همسرت اجازه ندارند كنارت باشند بي انكه كسي همراهي ات كند به بلوك زايمان هدايت مي شوي انگار به نقطه اي پا مي گذاري كه هيچ ارتباطي با دنياي بيرون ممكن نيست، ماماي مسئول فرم اطلاعاتت را پر مي كند و وارد بخش مي شوي! هنوز انقدر هشياري كه تك تك جزييات اتاق را ببيني، تخت هايي كه پرده هايشان جدا شده و هيچ حايلي حريم خصوصي بيمار را پاسداري نمي كند، دستشويي كثيف است و حتي شلنگ و صابون و دستمال كاغذي ...