شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "تخریب اموال عمومی" دارند.

28th ژانویه 2015 شرمت باد اي دستي كه بد بودي بدتر كردي ۱
چند روزي است غمگنانه تر از چهره ي زمستاني پارك مولوي كرد، تصوير دست شكسته ي پيرمرد شكسته اي ست، كه براي مدتي كوتاه نمادي بود از كساني كه هميشه در گوشه اي مشغول اند و كم تر مي بينيمشان. از كساني كه بيشترين رنج را مي برند از برگ ريزاني كه از خش خش برگ هايش مسرور مي شويم، از تخمه اي كه مي شكنيم و ازادانه در هوا پرتاب مي كنيم، از سيگاري كه زير پا له مي كنيم، از هر نشاني كه از حضور خود بر جاي مي گذاريم. اين بار اما اين چهره ي تكيده ي جارو به دست نماد ديگري نيز هست، نماد كساني كه تعرض به حقوق شهروندان را سرگرمي مي پندارند و تخريب اموال عمومي را تنها هنري كه دارند، دليلش خشم باشد يا شيطنت، عقده اي سركوب شده يا نياز ...