شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۶/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "تعدیل" دارند.

۳ام مرداد ۱۳۸۸ تعدیل کارمندان واحد های مختلف مخابرات سقز ۱۳
طی چند هفته گذشته تعدادی از کارمندان شرکتی اداره مخابرات سقز تعدیل شده اند. بر اساس گزارش های رسیده به شارنیوز در بخش خدمات، 2 نفر، مشترکین 2 نفر، خدمات 117- 4 نفر، که همگی سابقه بیش از یک سال کار در مخابرات سقز را دارند، تعدیل شده اند. بعد از واگذاری بخش های مختلف شرکت مخابرات به بخش خصوصی ، پیمانکاران سیاست تعدیل نیرو را در پیش گرفته و از عقد قرارداد مجدد با برخی از نیرو ها خودداری میکنند. پیش از این نیز در بخش های دیگر مخابرات تعدیل نیرو صورت گرفته که از آن جمله می توان به واحد 118 ، آبونمان و موبایل اشاره کرد. شیوه به کارگیری و همچنین تعدیل نیرو ها به دلیل نبودن ضابطه ای مشخص اعتراضاتی را به دنبال داشته است مثلا افراد با مدارک تحصیلی مرتبط تعدیل اما کسانی که در حد دیپلم یا پایین ...