شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "تلفن گویای 111" دارند.

14th ژانویه 2009 تلفن گویای 111 برای دریافت شکایات مردم ۰
فرماندار سقز به شارنیوز گفت: تلفن گویایی 111 برای طرح شکایات و ارائه پیشنهادات مردم در مورد عملکرد دستگاه های دولتی در اختیار شهروندان است و اطمینان داشته باشند که پیام های آنها پیگیری خواهد شد.