شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۸/۰۲/۱۴۰۰

مطالبي که برچسپ "حاج افتخار امینی" دارند.

5th مارس 2014 مجتمع حاج افتخار امینی 23 کودک را تحت سرپرستی خود دارد ۱
در ابتداي اين مراسم اسماعیل یزدانی از اع