شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "حمام" دارند.

29th نوامبر 2009 حمام قلندر، بخشی از تاريخ فراموش شده سقز ۱۴
حمام قلندر با ويژه‌گي‌هاي آشناي معماري کردستان سال‌ها در بوته فراموشي سازمان ميراث فرهنگي اين استان قرار گرفته بود و امروز که در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيده هنوز به شکل يک زباله‌داني در روستاي قلندر استفاده مي‌شود. هرچند بيشتر حمام‌هاي ثبت شده کردستان در سنندج است اما اهميت بخشيدن به حمام‌هاي شهرهاي ديگر حفاظت از تاريخ اين استان است. خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گروه ميراث فرهنگي ـ حمام‌هاي تاريخي بخشي از ميراث فرهنگي کردستان را تشکيل مي‌دهد. در اين ميان حمام قلندر يکي از اين حمام‌هاست که در روستايي به همين نام از شهرستان سقز واقع شده است. هرچند اين حمام به تازه‌گي در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيده اما وضعيت اسفباري دارد و به جاست که هرچه زودتر مورد توجه سازمان ميراث فرهنگي استان کردستان قرار گيرد....