شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "خباز" دارند.

۱۱ام مرداد ۱۳۸۸ اعتراض خبازان به عدم افزایش دستمزد ۱
در این نشست رئیس انجمن صنفی کارگران خباز سقز گفت: علی رغم جلسات متعدد این انجمن با اداره کار و کارفرمایان تاکنون مصوبه افزایش دستمزد ها به اجرا گذاشته نشده و به نظرات ما توجهی نمی شود.