شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "خبر" دارند.

31st ژانویه 2009 2 خبر 2 تفسیر ۱
1_یکی از معاونان رییس جمهور در امور مجلس وتک خطی کردن بودجه افزود!که :"در بودجه ی امسال به بودجه ی بیمارستان ها 35 درصد توجه شده است و همچنین به مسایلی هم از قبیل اموزش و پرورش و رفاه و بهداشت وبقیه ی مسائل نیز توجه شده است." ما در این زمینه تحقیقات فراوانی انجام دادیم و متوجه شدیم که نحوه ی توجه دولت به امور جاری مملک و چگونگی ان بسیار جالب و مفید می باشد. قرار بر این است در این طرح مقادیر بسیار فراوانی از جوانان بیکار سطح کشور را جمع اوری نموده و از انان خواست فی سبیل الله به استخدام دولت درایند تا در انجام توجه دولت یاری رسانند. از خصوصیاتی که باید این جوانان داشته باشند داشتن چشم های گرد است و قدرت توجه و دقت بسیاروتوانایی حرف نزدن در مدت های مدید است.در این ...