شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "خشونت علیه زنان" دارند.

30th نوامبر 2015 مختصری در باب زنان و از رنج هایی که می برند ۱
خشونت و قساوت علیه زنان پیشینه¬ای بس دور و دراز دارد . غیر از دوران کوتاه و اولیه ی زندگی بشر که آن را دوران مادر- شاهی می¬گویند ،تاریخ حیات انسان متاسفانه مشحون است از بی رحمی و بی حرمتی و ظلم و شقاوت و قساوت نسبت به زنان و بانوان جامعه و با این وجود تواریخ عمومی به خاطر سلطه و اتوریته ی زبان مذکربر آن ها ، موارد بسیاری کمی از رفتارهای غیر انسانی و غیر اخلاقی با زنان را ثبت کرده اند اما همان مقدار کمی هم که به قلم کاتبان در آمده است تا حدودی عمق فاجعه را نشان می¬دهد . بعد از دوران روشنگری در غرب وتکامل عقل استقرایی بشر و رشد اندیشه های اومانیستی از یک طرف و ...

29th نوامبر 2015 برنامه های بهزیستی برای کاهش خشونت علیه زنان ۰
در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان(۲۵ نوامبر هر سال معادل چهارم یا پنجم آذر) مقدمه: در هر جامعه ای برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل یا کاهش مشکلات آنها تمهیداتی اتخاذ و برنامه هایی تدوین و اجرا می شود. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرچه این برنامه ها می تواند حسب شرایط مختلف موجود در کشور ها متفاوت باشد، اما آنچه که مهم می باشد این است، که بتوان مسایل و راهکارهای مناسب، شناخته و اجرا شوند. یکی از این برنامه ها در جمهوری اسلامی ایران "برنامه اورژانس اجتماعی" می باشد که حاصل فعالیت چند ساله سازمان بهزیستی کشور است. این برنامه که بر اساس بند ب تبصره 15 قانون بودجه سال 86 کل کشور شکل گرفته، تلفیقی از مداخله در بحران، فردی، خانوادگی و اجتماعی( مرکز اورژانس اجتماعی)، خط تلفن اورژانس اجتماعی( 123 ...

28th نوامبر 2015 مردها یاد گرفته اند زور بگویند! ۹
مادرم همه ی زندگی اش در حال مبارزه بود. چیزی از روز خشونت علیه زنان نمی دانست اما می دانست کسی حق ندارد تحقیرش کند، رویش دست بلند کند یا به زور به انجام کاری وادارش کند. ولی همه ی این ها زندگی را برایش سخت تر می کرد. اطرافیان، سرزنشش میکردند که دعواها را کش می دهی وهمیشه او را مقصر می دانستند، هر تصمیمی که می گرفت برایش بازی دو سر باخت بود. یا باید از آرامش خانواده می گذشت یا از حق خودش. این داستانِ زنانِ بسیاری در اطرف ماست که احتمالا نسبت به بقیه خوش شانس تر هم هستند. اینجا عادت به خشونت دیدن را، دختران از مادرانشان به ارث می برند. به شهری که در ان زندگی می کنم نگاه می کنم. به خانواده هایی که از نزدیک می شناسم، می توانم به راحتی برای ...