شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "دایه سلیمان" دارند.

۵ام شهریور ۱۳۹۳ روستای “دایه سلیمان” در پای کوه “حاجی تاوه” ۳