شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "دهه فجر" دارند.

14th فوریه 2009 ولنتاین، غزه، انتخابات-حاشیه اخبار ۷
بهربرداری از پروژه های و طرح های مختلف به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از جمله اخباری بود که بسیار به آن پرداخته شد . بسیاری بر این باور بودند که طرح مهم قابل توجهی در میان لیست افتتاح ها نبود و این شاید به دلیل نزدیک بودن سفر دوم هیات دولت به کردستان باشد.

24th ژانویه 2009 افتتاح در دهه فجر ۰
فارس: فرماندار سقز گفت: در دهه فجر امسال، 57 طرح عمراني و خدماتي در شهرستان سقز به بهره‌برداري مي‌رسد

29th دسامبر 2008 ستاد برگزاری دهه فجر تشکیل شد ۰
ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ س‍ت‍‍اد گ‍ر‌ام‍ي‍د‌اش‍ت‌ س‍‍ي‌ ‌ام‍ي‍ن‌ س‍‍ال‍گ‍رد پ‍ي‍روز‌ي‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ س‍ق‍ز ‌اس‍ت‍‍ان‌ ك‍ردس‍ت‍‍ان‌ ، ف‍‍ع‍‍ال‍ي‍ت‌ ‌اي‍ن‌ س‍ت‍‍اد ب‍ر‌ا‌ي‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ري‍ز‌ي‌ و س‍‍ام‍‍ان‍د‌ه‍‍ي‌ ‌آي‍ي‍ن‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ د‌ه‍ه‌ ف‍ج‍ر ‌آ‌غ‍‍از ش‍د. افشاریان گفت:ش‍ك‍ي‍ل‌ س‍ت‍‍اد ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ي‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ري‍ز‌ي‌ ‌آي‍ي‍ن‌ س‍‍ي‌ ‌ام‍ي‍ن‌ س‍‍ال‍گ‍رد پ‍ي‍روز‌ي‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ‌ا‌ه‍د‌اف‌ ‌اي‍ن‌ س‍ت‍‍اد ‌اس‍ت‌.