شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "رادیو" دارند.

10th آوریل 2016 شهر بی صدا ۳
دوستی هنرمند میگفت:تاکنون چندین بار یا به مراکزرادیو وتلویزیون شهرهای همجوار دعوت شده ایم یا برای استفاده از امکانات بهترآنها درخواست حضورکرده ایم تا اثری را معرفی واجراکنیم اماهربارخودبه خود در محل اسکان واجرا متوجه تغییرلهجه وحرکات میشوم درمهاباد،سنندج وحتی رادیومریوان سعی در محاوره به لهجه ی  آنان دیده میشود! این گلایه ومباحثی از این دست رامیشوداز جهات مختلفی حلاجی نمود؛ آیاشهروندسقزی پشتوانه ی  هویتی خوبی ندارد یا فرهنگ و لهجه ی دیگران غالب است؟ شهروند سقزی توانایی هنری وادبی وارائه   ندارد یا مراکزرسانه ای همجواردر سطوح بالایی هستند؟! گاهی اینگونه به ذهن میرسدگویا هنرمندسقزی ناچار به تن دادن به رفتارهایی مشابه وتقلیدی از میزبان است که در غیراینصورت لطمه میخورد یا شاید امکان دیده وشنیده شدن هم نیابد. در شرایط طبیعی یک اصل بدیهی موید سیرپیشرفت پلکانی است.شاید بتوان دربحث مدنظرم ازآن ...