شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۸/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "رسول ابوالمحمدی" دارند.

8th ژانویه 2016 اجتهاد و تقلیداز دیدگاه امام شافعی رضی الله عنه ۹
(این مقاله به کنگره امام شافعی ارسال شده است اگرچه در سومین پیش کنگره آن در سقز امکان ارائه نیافت) چکیده اجتهاد در شریعت اسلام جایگاه مهم و با ارزشی دارد. به‌بارنشستن ثمره‌ی شریعت و تحقق اهداف و مقاصد آن در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و به‌طورکلی امت اسلامی، در گرو به‌کارگیری عملی اجتهادخواهد بود. علما و بزرگان دین در باره ی فرض کفایی بودن اجتهاد در هر دوره و عدم جواز فقدان مجتهد در هیچ عصری اتفاق نظر دارند، اولین کسی که با صراحت این امر را بیان نموده امام شافعی و سپس شاگردش اسماعیل مزنی بوده‌اند. مزنی از امام شافعی نقل کرده‌است که ایشان مردم را از تقلید از خودش یا دیگران نهی کرده‌است. بی‌تردید نمی‌توان مردم عوام را از تقلید نهی کرد؛ زیرا بنا به اجماع علما، جایز است که عامه‌ی مردم تقلید کنند. بلکه امام ...