شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۹/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "رضا صلواتی" دارند.

30th اکتبر 2009 “هر آنچه را که یاد گرفته ای بگذار لب کوزه و آبش را بخور” ۰
اواسط سال هشتاد بود؛ یکي دو کتاب را با کمک چند تن از دوستان و مربیان تمام کرده بودم كه از طریق فیلم و کاست با آقای بهمن رجبی آشنا شدم . شور و حرارت پایان ناپذیر و احساس اینکه گم گشته ی خود را یافته و ایمان به چشمه ای که سیراب کند من را به تهران کشانید. ناخواسته سر از آموزشگاهی به نام ماهور در پل چوبی درآوردم و در بدو  ورود در برخورد با چند خانم منشی که از قرار سعی در جذب هنر جویی جدید داشتند و خواستن آدرس مکتب رجبی مورد سردی و بی مهری واقع شدم؛ در همین حال  در برخورد با  پیری فرزانه  با موی و محاسن بلند و تاری در دست دری دیگر از امید بر رویم باز شد. آن پير که امروز در قد حیات نيست و بعدها فهمیدم هم سازنده ...