شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۱/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "رضا گیلاسی" دارند.

20th مارس 2016 برشی از زندگی رضا گیلاسی به قلم خودش ۱
در خانواده پرجمعیت ما  خواندن یک  بیماری مسری بود که از برادر بزرگم به ما هم سرایت کرد.  حسن مجله دانشمند می خواند و ماهی یک بار مرا برای خرید ان به میدان برگاراج می فرستاد چون می دانستم  تا به خانه برسم تا یکی دوروز نوبت من نخواهد رسید در خیابان و زیر نور لامپ ها  تمامش را ورق می زدم و پیه کتک دیر رسیدن را به جان می خریدم   او البته به الکترونیک گرایش پیدا کرد و با دوستش اقای عباد کمالی در دهه پنجاه رادیوی معروف سقز را راه اندازی کردند که کارشان در نتیجه استقبال مردم به ساواک و توقیف ایستگاه رادیوییشان در زیر زمین خانه ما افتاد و ترجیح داد که برای پیگیری علاقه اش به انستیتوی مخابرات برود  . بعدا من راهش را ادامه دادم که تا سال ۷۵ خریدن  و ...