شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "روزنامه اعتماد" دارند.

27th نوامبر 2008 ما تعدد رسانه داريم نه تکثر رسانه ۰
روزنامه اعتماد: شبکه هاي استاني روز به روز بيشتر مي شوند و دامنه گستردگي آنها اکثر استان هاي کشور را در برگرفته است. اين روزها شايد نتوان از استاني نام برد که فاقد شبکه يي تحت عنوان شبکه تلويزيوني استاني باشد و در مقابل مي توان از کمتر استاني نام برد که شبکه تلويزيوني استاني با کارکردي استاني داشته باشد. رشد قارچ گونه شبکه هاي استاني در سال هاي اخير گوياي يک چيز است و آن اينکه؛ «بلندگوهاي دولتي بيشتر مي شوند.» نخستين انتظاري که از راه اندازي شبکه هاي استاني شکل مي گيرد اين است که بتواند با عملکردي بومي فرهنگ و زبان بومي را ترويج دهد و نيازهاي محلي را رفع کند. قانون نيز اين مساله را تاييد مي کند و بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي ...