شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سبزها" دارند.

20th سپتامبر 2009 سقز در تسخیر سبزها-روزهای انتخابات ۰
شور انتخاباتی در سقز. شاید این شهر سال ها بود چنین اجتماعی را به خود ندیده بود. اینجا مقابل دفتر شارنیوز است که در ان زمان ستاد بانوان موسوی در سقز بود httpv://www.youtube.com/watch?v=owG9RtV-E4U