شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۹/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "ستادانتخاباتی" دارند.

۲۹ام شهریور ۱۳۸۸ سقز در تسخیر سبزها-روزهای انتخابات ۰
شور انتخاباتی در سقز. شاید این شهر سال ها بود چنین اجتماعی را به خود ندیده بود. اینجا مقابل دفتر شارنیوز است که در ان زمان ستاد بانوان موسوی در سقز بود httpv://www.youtube.com/watch?v=owG9RtV-E4U