شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ستاد حامیان خاتمی" دارند.

7th ژانویه 2009 ستاد 88 حامیان خاتمی در سقز تشکیل شد ۱۰
دیدیم هی مدادمان را می تراشند ، هی پاک می کنند فکرمان را، حق مان را ، خواست مان را ، مشق مان را ، خودمان را .. اما هنوز مدادمان انقدر نفس دارد که بنویسیم : ما فرزندان ایران که ناخلفمان می خوانند به خاطر خواستن حق نوشتن ، حق خواندن ، حق دانستن ،... و هی تردمان می کنند ، هی خطمان می زنند ، هی فراموشمان می کنند ، امده ایم که فرزند تو باشیم که ایران نیستی اما ابروی ایرانی ، که فرزند نا خلف تو بودیم ، بهانه گرفتیم ، دعوایت کردیم ، مشق هایت را سیاه مشق خواندیم اما تو خطمان نزدی فراموشمان نکردی ، لبخند زدی و حق پدری را بر ما تمام ..