شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "سید شاهو قاسمی" دارند.

30th ژانویه 2015 دلگير اما اميدوار ۰
انسان به اميد زنده است و اساسا هركس براساس ميزان اميدواري اش از جنبه هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى، شوق زيستن و تلاش كردن پيدا ميكند. اين مسئله نشان ميدهد كه تاريخ فراموش نميشود بلكه بر اساس اصل اميدوارى، انسان دوباره سعى و تلاش ميكند و اين داستان تكرار ميشود. اين كوششها بدين صورت در پيشرفت و توسعه نقش بسزايي داشته و دارد در عرصه هاى اجتماعى نيز تلاش براى اصلاح و توسعه انسانى ( در معنى افزايش شأن و تعالى انسان) همواره وجود داشته است. تاريخ گواه اين مدعاست كه مردم هيچگاه از پيشرفت و توسعه و اصلاح نااميد نشده اند شاهد اين مدعا حضور هميشگى در انتخابات و رفتارهاى انتخاباتى شان است. اين مسئله در مورد ايران و به ويژه كردستان( مورد بحث اين مقال) نيز صادق است. بارها و بارها با وجود عدم ...