شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شهربان" دارند.

3rd جولای 2014 بلال ها برای که می سوزند؟ ۱۲
به بلال ها نگاه می کردم و خودم را باد می زدم. داشتم فکر می کردم این همه بلال را چه جوری بفروشم؟که تلفنم زنگ زد. سردبیر گفت : خودت رو به جلسه ی شورای اداری برسون!گفتم سردبیر جان فرستادن من به جلسه ی شورای اداری آن هم در فرمانداری مثل فرستادن بز به قصاب خانه است!هماهنگ کردی؟...