شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "شیر مادر" دارند.

9th آگوست 2009 شیر مادر و نکاتی که باید بدانیم ۰
همزمان با هفته جهانی شیر مادر برنامه های مختلفی در سقز برگزار می شود. واحد خانواده شبکه بهداشت سقز جهت بررسی ابعاد بیشتر امیت شیر مادر برای کودک، مطلبی را برای شارنیوز ارسال کرده است که به شرح زیر است: چرا تغذیه باشیرمادراهمیت دارد؟ علایم کفایت شیرمادر خطرات استفاده ازگول زنگ وبطری برای طفل شیرخوارهیچ شیری مبارک تر ازشیرمادرنیست . تندرستی یکی ازنعمت های یکی ازنعمت های بزرگ پروردگاراست که زندگی بدون آن لذتی ندارد برای بهره مندشدن ازاین نعمت بی مانند بایددرطول زندگی ازیک تغذیه صحیح ومناسب برخورداربوددوران شیرخوارگی حساس ترین مرحله ازمراحل رشدوتکامل کودک است درچنین شرایطی تنها شیرمادر تامین کننده هم نیازهای غذایی کودک وهم تامین کننده موادایمنی بخش برای کودک است این دوویژگی به طوریک جاازطرق دیگر قابل دسترسی نیست . مزایای تغذیه باشیرمادربرای شیرخوار 1-تغذیه باشیرمادرسبب رشدمطلوب وبقای کودک می شود. 2-شیرروزهای اول (آغوز) اولین وبهترین واکسن برای حفاظت کودک برضدبیماریهااست. 3- شیرمادرنیازهای غذایی ...