شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۸/۱۴۰۰

مطالبي که برچسپ "طرح تحول اقتصادی" دارند.

17th نوامبر 2009 یارانه نقدی ۱

12th فوریه 2009 یوزارسیف و طرح تحول اقتصادی ۲