شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "عالیجنابان زردپوش" دارند.

25th آوریل 2009 عالیجنابان زرد پوش و مسافران قهوه ای -شهربان ۴
یکی از بزرگان فامیل که آدم با هوش و ذکاوتی بود می گفت برای آنکه کارهای ادم لنگ نماند باید خروس خوان بیدار شد و به دنبال آن ها رفت.چون از همان دوران صباوت پند ایشان را به گوش جان سپرده بودیم در راستای پرداخت کرایه خانه و جلوگیری از گزند صاحب خانه راس ساعت 7 و دو دقیقه و بیست و سه ثانیه تمام از خانه خارج می شویم. برای این که یک بار هم شده جلوتر از روستاییان عزیز و زحمت کش در صف بانک قرار گیرم تصمیم می گیریم که با تاکسی برویم. خوشحال و سرمست از این که چقدراین زندگی کوفتی زیباست و گل شبدر چه کم از یونجه و ارزن دارد و جور دیگر باید دید چشم هایمان را شسته و برای گرفتن تاکسی به سر خیابان ...