شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۶/۰۴/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "غبار و گرد" دارند.

۱۳ام تیر ۱۳۸۸ گرد و غبار شدید سقز را فرا گرفت ۰