شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "فرهاد بیانی" دارند.

19th آوریل 2016 واکاوی کارکردهای صنعت خیال پردازی در سقز ۴
جامعه به مثابه ی یک سیستم (نظام) از مجموعه ای از اجزا و عناصر تشکیل می شود و اگر سیستم بخواهد به خوبی کارکردهای مد نظرش را انجام دهد بیش از هر چیز نیازمند هماهنگی میان این عناصر است. جامعه از چهار نظام اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ تشکیل می شود که هر کدام از این نظام ها نیز از خرده نظام های دیگری ایجاد شده اند.هماهنگی و تناسب میان فربهی و قدرت هر کدام از این نظام ها و خرده نظام های آنها پیش شرط (Precondition) تعادل جامعه است. در شهر سقز به عنوان جامعه هدف این نوشتار به شکل بسیار ناهماهنگی، فعالیت های عمرانی به صورت فزاینده ای در حال گسترش است و این درحالی است که از سایر عناصر جامعه مانند آگاهی سیاسی، امنیت اجتماعی و الگوهای فرهنگی جامعه غفلت شده است . ...