شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "فضای شهری" دارند.

13th آگوست 2015 جستجو در پس کوچه های سقز به دنبال هویت مشترک ۴
سقز تنها مجموعه ای از خانه ها و خیابان ها و کوچه پس کوچه هایی با سراشیبی و سراپایینی ها تند و آرام نیست. بلکه جایی است که بخش عمده از هویت انسان هایی که ساکن هستند را ساخته است. این شهر به عنوان محل زندگی ما به ما چه بخشیده است و چگونه می توانیم از رهگذر نگاه به آن هویت مشترک اجتماعی خود را تعریف کند؟ ویژگی هایی که سقز را طی زمان به این نقطه رسانده و باعث شکل گیری هویتی سقزی بوده است چه ها هستند؟ ویژگی های طبیعی، انسانی و فضاهای شهری سقز چگونه بر هویت جمعی ما اثر گذاشته است؟ آیا خاطرات جمعی -به مثابه افزودن معنی به مکان- چه میزان هویت شخصی ما را تحت تاثیر قرار داده است؟این پرسش ها در همان ابتدایی که کتاب " معماری و طراحی شهری و نقش ...