شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مجتمع پزشکان" دارند.

2nd ژوئن 2015 سرانجام مجتمع پزشکان و فاز2 پروژه میدان آزادی چه خواهد شد؟ ۸
دو پروژه مهمی که شورای شهر و شهرداری برای سال جدید تعریف کرده بودند و در مصاحبه نوروزی شهرداربا شارنیوز نیز به آغاز زودهنگام آن اشاره شده بود عبارت بودند از ساخت ساختمان پزشکان و شروع فاز دوم پروژه میدان آزادی که از شروع به کار هیچ کدام هنوز خبری نیست.     امین وفادار عضو شورای شهر سقزدر مورد دلایل تاخیر در آغاز این دو پروژه به شارنیوز گفت: سرمایه گذار ساختمان پزشکان بنا بر محاسباتی که برای خود داشت از انجام این طرح منصرف شده است و طبق قانون در صورت انصراف نفر اول می بایست شهرداری با نفر دوم و سومی که برندۀ مناقصه شده اند اقدام به اجرای این طرح می کرد که بنا به دلایلی این امر نیز محقق نشد، اما طبق ...