شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۹/۰۷/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مسجد جامع" دارند.

4th February 2014 زمستان پر برکت ۰

22nd August 2009 سقز از زاویه دیگر ۰

9th May 2009 نمایی کوهستانی از شهر ۰

5th February 2009 مسجد جامع از زاویه ای دیگر ۰

29th October 2008 مسجد جامع در یک روز پاییزی ۰