شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۰/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "مسجد حضرت عمر" دارند.

5th دسامبر 2014 آخرین حسرت قدیمی ترین معمار سقز ۱
آن چه تکه ای از کوهها و دره ها را در خدمت بشر می گیرد و نام شهر بر طبیعت وحشی منطقه می گذارد بدون شک معماری است، همان طور که کردستان را با کوهها و رودخانه هایش و سقز را با چند میدان و بنای مشهور می شناسیم. ساختمان هایی که معمارانی انگشت شمار پستی و بلندی هایشان را مهار کرده و طبیعت وحشی شان را رام کرده اند، تا سقز مکانی باشد برای تولد و زندگی بسیاری از کسانی که اکنون ساکن آن هستند یا از آن رخت بسته اند. خالی از لطف نیست، پای صحبت هنرمندی بنشینیم که نقش های زیبایی بر چهره ی سقز نگاشته است و بنا هایی ساخته، که اگرچه با کودکی مان گره خورده و در خاطراتمان کمرنگ است، اما در حافظه ی سقز بکر برای همیشه زنده اند ....

5th دسامبر 2014 مسجد حضرت عمر ۱