شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۱/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "معماری" دارند.

13th آگوست 2015 جستجو در پس کوچه های سقز به دنبال هویت مشترک ۴
سقز تنها مجموعه ای از خانه ها و خیابان ها و کوچه پس کوچه هایی با سراشیبی و سراپایینی ها تند و آرام نیست. بلکه جایی است که بخش عمده از هویت انسان هایی که ساکن هستند را ساخته است. این شهر به عنوان محل زندگی ما به ما چه بخشیده است و چگونه می توانیم از رهگذر نگاه به آن هویت مشترک اجتماعی خود را تعریف کند؟ ویژگی هایی که سقز را طی زمان به این نقطه رسانده و باعث شکل گیری هویتی سقزی بوده است چه ها هستند؟ ویژگی های طبیعی، انسانی و فضاهای شهری سقز چگونه بر هویت جمعی ما اثر گذاشته است؟ آیا خاطرات جمعی -به مثابه افزودن معنی به مکان- چه میزان هویت شخصی ما را تحت تاثیر قرار داده است؟این پرسش ها در همان ابتدایی که کتاب " معماری و طراحی شهری و نقش ...

5th دسامبر 2014 آخرین حسرت قدیمی ترین معمار سقز ۱
آن چه تکه ای از کوهها و دره ها را در خدمت بشر می گیرد و نام شهر بر طبیعت وحشی منطقه می گذارد بدون شک معماری است، همان طور که کردستان را با کوهها و رودخانه هایش و سقز را با چند میدان و بنای مشهور می شناسیم. ساختمان هایی که معمارانی انگشت شمار پستی و بلندی هایشان را مهار کرده و طبیعت وحشی شان را رام کرده اند، تا سقز مکانی باشد برای تولد و زندگی بسیاری از کسانی که اکنون ساکن آن هستند یا از آن رخت بسته اند. خالی از لطف نیست، پای صحبت هنرمندی بنشینیم که نقش های زیبایی بر چهره ی سقز نگاشته است و بنا هایی ساخته، که اگرچه با کودکی مان گره خورده و در خاطراتمان کمرنگ است، اما در حافظه ی سقز بکر برای همیشه زنده اند ....