شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۸/۱۴۰۰

مطالبي که برچسپ "مقبل هنر پژوه" دارند.

12th نوامبر 2009 بزرگداشت مقبل هنرپژوه ۱
روز جمعه 1388/8/22 تعدادی از کوه نوردان سقزی در سالگرد مرگ مقبل هنرپژوه به منظور بزرگ داشت این کوهنورد کرد عازم کوه "به رده زه رد"ِ بوکان می شوند.