شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۲/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "میدان ماموستا همین" دارند.

۱۴ام مرداد ۱۳۸۸ نصب تندیس ماموستا هیمن ۴
مقدمات نصب تندیس ماموستا هیمن در میدان ماموستا همین(سه راه دخانیات) آغاز شد..