شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "ناسیونالیست" دارند.

11th اکتبر 2008 خوانشی انتقادی از طرح نظريه‌ی تضاد منافع فعاليت‌های ناسيوناليستی و فمينيستی ۰
با توجه به شرايط جهاني در مورد جنبش‌هاي اجتماعي زنان و نيز نفوذ اين جريانات به جوامع خاورميانه و از آن ميان جامعه‌ي كردستان، شاهد بروز و ظهور برخي جريان‌ها هستيم كه به حق يا ناحق