شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۱/۰۳/۱۳۹۷

مطالبي که برچسپ "هلند" دارند.

۱۱ام دی ۱۳۸۸ سقز از نگاه دوربین یک همشهری ساکن هلند ۱۹
چندی قبل یکی از همشهریان ساکن هلند به سقز بازگشت که ره آورد این سفر برای شارنیوز عسهایی بود که ایشان از گوشه و کنار شهر تهیه کرده بودند. عکسهای زیر بخشی از عکسهایی است که خانم ایلناز سلطانی تهیه و در اختیار ما قرار داده است....